Библиотека украинского студента на ualibrarium.narod.ru - учебники, учебные пособия и монографии

БИБЛИОТЕКА УКРАИНСКОГО СТУДЕНТА

На сайте ualibrarium.narod.ru размещена коллекция учебников, учебных пособий и монографий на украинском и русском языках. Представлен обширный спектр учебных дисциплин. Размещенные на сайте материалы могут быть широко использованы в учебном процессе, для написания курсовых, дипломных и рефератов, для подготовки к экзаменам, зачетам и семинарским занятиям

Аграрне право
Адвокатура
Адміністративне право
Адміністративний процес
Аудит
Банківська справа
Банківське право
Безпека життєдіяльності
Бібліотечна справа
Бухгалтерський облік
Виконавче провадження
Географія
Господарське право
Господарський процес
Діловодство
Екологічне право
Екологія
Економіка підприємства
Економіка праці
Економічний аналіз
Естетика
Етика
Житлове право
Земельне право
Інвестиційне право
Інвестування

Інформатика
Історія вчень про державу і право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія
Конституційне право зарубіжних країн
Конституційне право
Конфліктологія
Криміналістика
Кримінальне право
Кримінальний процес
Кримінально-виконавче право
Кримінологія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Макроекономіка
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Митна справа
Міграційне право

Міжнародне право
Міжнародне приватне право
Міжнародні відносини
Міжнародні економічні відносини
Мікроекономіка
Мова
Наукознавство
Нотаріат
Охорона праці
Патентознавство
Педагогіка
Підприємництво
Підприємницьке право
Податкове право
Політекономія (економічна теорія)
Політологія
Право соціального захисту
Правова статистика
Правознавство
Прокурорський нагляд
Психологія
Ревізія
Релігієзнавство
Римське право

Риторика
РПС (розміщення продуктивних сил)
Системи технологій
Сімейне право
Соціальна педагогіка
Соціологія
Стандартизація
Страхування
Судові та правоохоронні органи
Теорія права
Товарознавство
Торгова справа
Трудове право
Туризм
Філософія права
Філософія
Фінанси підприємства
Фінанси
Фінансове право
Цивільна оборона
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія

 

 

 

 

ПІДРУЧНИКИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Адміністративна діяльність. Частина особлива: Підручник / За заг. ред. проф. О.М. Бандурки. - Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, "Еспада", 2000. - 368 с.
Адміністративна діяльність: навч. пос. [Для студ. вищ. навч. закл.] / [М. В. Ковалів, З. Р. Кісіль, Д. П. Калаянов та ін.]. - К.: Правова єдність, 2009. - 432 с.
Адміністративне право України [Підручник для юрид. вузів і фак. / Ю.П. Битяк, В.В. Богуцький, В.М. Гаращук та ін.]; За ред. Ю.П. Битяка. - Харків: Право, 2001. - 528 с.
Адміністративне право України: Підручник / Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, О.В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю.П. Битяка. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 544 с.
Адміністративне право: Навчальний посібник / О.І. Остапенко, З.Р. Кісіль, М.В. Ковалів, Р.В. Кісіль. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008. - 533 с.
Батанов О. В. Муніципальне право України: Підручник / Відповідальний редактор М.О. Баймуратов - X.: «Одіссей», 2008. - 528 с.
Бахрах Д.П. Административная ответственность граждан в СССР: Учеб. пособие. - Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1989. - 204 с.
Бисага Ю. М., Рогач О. Я., Бачинська А. В. Муніципальне право України: навч. посіб. / Ужгородський національний ун-т. Юридичний факультет. Кафедра конституційного права та порівняльного правознавства; Інститут держави і права країн Європи. - Вид. 2-е, переробл. та доп. - Ужгород: Ліра, 2008. - 440 с.
Воронкова В.Г. Муніципальний менеджмент: Навчальний посібник. - К.: ВД «Професіонал», 2004. - 256 с.
Гладун З.С. Адміністративне право України: Навч. посібник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2004. - 579 с.
Дубов Д.В., Дубова С.В. Основи електронного урядування. Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 176 с.
Желюк Т. Л. Державна служба: Навчальний посібник. - К.: ВД «Професіонал», 2005. - 576 с.
Кодекс України про адміністративні правопорушення: Науково-практичний коментар / P. А. Калюжний, А. Т. Комзюк, О. О. Погрібний та ін. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008. - 781 с
Колпаков В.К. Адміністративна відповідальність (адміністративно-деліктне право): Навч. посіб. / В.К. Колпаков. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 256 с.
Кузьменко О. В. Адміністративна юстиція в Україні: Навч. пос. - К.: Атіка, 2007. - 156 с.
Муніципальне право України: Підручник / Кол. авт.; За ред. В. Ф. Поторілка, О. Ф. Фрицького. - К: Юрінком Інтер, 2006. - 592 с.
Оболенський О.Ю. Державна служба: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2003. - 344 с.
Ортинський В.Л., Кісіль З.Р., Ковалів М.В. Управління в органах виконавчої влади України. Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 296 с.
Ославський М.І. Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади: Навч. посіб. - К.: Знання, 2008. - 216 с.
Стеценко С. Г. Адміністративне право України: Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2007. - 624 с.
Стеценко С. Г. Адміністративне право України: Навчальний посібник. - Вид. 2-ге, перероб. та доп. - К.: Атіка, 2009 - 640 с.
Черноног Є.С. Державна служба: історія, теорія і практика: Навч. посіб. - К.: Знання, 2008. - 458 с.

ПІДРУЧНИКИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ

Бевзенко В. М. Адміністративні суди України: Навчальний посібник. - К.: Алерта; КНТ, 2006. - 271 с.
Демський Е.Ф. Адміністративне процесуальне право України: навч. посіб. / Е.Ф. Демський. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 496 с.
Кузьменко О. В., Гуржій Т. О. Адміністративно-процесуальне право України: Підручник / За ред. О. В. Кузьменко. - К.: Атіка, 2007. - 416 с.
Основи адміністративного судочинства в Україні: Навч. посіб. для юр. факультетів та юр. клінік / За заг. редакцією Александрової Н.В., Куйбіди P.O. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К.: КНТ, 2009. - 248 с.
Перепелюк В.Г. Адміністративний процес. Загальна частина: Навчальний посібник. 2-ге видання, змінене і доповнене. - Київ: "Центр навчальної літератури", 2004. - 368 с.

ПІДРУЧНИКИ З АДВОКАТУРИ

Адвокатура України: Навч. посіб. / В.К. Шкарупа, О.В. Філонов, A.M. Титов, Ю.Я. Кінаш; За ред. В.К. Шкарупи. - К., 2007. - 398 с.
Фіолевський Д. П. Адвокатура: Підручник. - К.: Алерта; Прецедент, 2006. - 486 с.
Яновська О. Г. Адвокатура України: Навч. посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2007. - 280 с.

ПІДРУЧНИКИ З АГРАРНОГО ПРАВА

Аграрне право України: Підручник / В.З. Янчук, В.І. Андрійцев, С.Ф. Василюк та інші; За ред. В.З. Янчука. - 2-е вид., перероб. та допов. - К.: Юрінком Інтер, 1999. - 720 с. Гаєцька-Колотило Я. З., Ільків Н. В. Аграрне право України: Навчальний посібник. - К.: "Істина", 2008. - 184 с.
Жушман В.П. Аграрне право та законодавство України: Навчально-практичний посібник. - X.: ТОВ "Одіссей", 2003. - 448 с.

ПІДРУЧНИКИ З БАНКІВСЬКОГО ПРАВА

Ващенко Ю.В. Банківське право: Навч. посібн. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 344 с.
Гетманцев Д.О., Шукліна Н.Г. Банківське право України: - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 344 с.
Костюченко О.А. Банківське право: Підручник. - К.: ВД "Професіонал", 2004. - 544 с.
Старинський М.В. Порівняльне банківське право: Навчальний посібник. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. - 299 с.

ПІДРУЧНИКИ З ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

Антонов В.М. Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право (2-е вид., стереотип.). - К.: КНТ, 2006. - 520 с.
Булгакова І. В., Клепікова О. В. Транспортне право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юр. спец. вищ. навч. закл. - К.: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2005. - 536 с.
Матвеев Г.К. Основания гражданско-правовой ответственности. - М.: "Юридическая литература", 1970. - 312 с.
Мікульонок І. О. Основи інтелектуальної власності: Навч. посіб. - К.: ІВЦ "Видавництво «Політехніка»", Ліра-К, 2005. - 232 с.
Право інтелектуальної власності: Акад. курс: Підруч. для студ. вищих навч. закладів / О. П. Орлюк, Г. О. Андрощук, О. Б. Бутнік-Сіверський та ін.; За ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2007. - 696 с.
Стеценко С.Г., Стеценко В.Ю., Сенюта І.Я. Медичне право України: Підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. С.Г. Стеценка. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. - 507 с.
Транспортне право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. Л. Шелухін, О. І. Антонюк, В. О. Вишнивецька та ін.; за ред. М. Л. Шелухіна. - К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2008. - 896 с.
Фурса С. Я., Фурса Є. І. Спадкове право. Теорія та практика. Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2002. - 496 с.
Харитонов Є.О., Калітенко О.М., Зубар В.М. та ін. Цивільне і сімейне право України: Навчально-практичний посібник / За ред. Є.О. Харитонова, A.I. Дрішлюка - X.: ТОВ "Одіссей", 2003. - 640 с.
Цибульов П.М., Чеботарьов В.П., Зінов В.Г., Суіні Ю. Управління інтелектуальною власністю / За ред. П.М. Цибульова: Монографія. - К.: «К.І.С.», 2005. - 448 с.
Цивільне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М. Шевченко. - Т. 2. Особлива частина. - К.: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2003. - 408 с.
Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У 2 т. / За заг. ред. Я. М. Шевченко. - Вид. 2-ге, доп. і перероб. - К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. - Т. 1. Загальна частина. - 696 с.
Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У 2 т. / За заг. ред. Я. М. Шевченко. - Вид. 2-ге, доп. і перероб. - К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. - Т. 2. Особлива частина. - 520 с.
Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М. Шевченко. - Т.1. Загальна частина. - К.: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2003. - 520 с.
Цивільне право України: В 2-х томах. Т. 2. Підручник / За ред. д-ра юрид. наук, проф. Є.О. Харитонова; канд. юрид. наук Н.Ю. Голубєвої. - X.: ТОВ "Одіссей", 2008. - 872 с.
Цивільне право України: В 2-х томах. Том 1: Підручник / За ред. д-ра юрид. наук, проф. Є.О. Харитонова, канд. юрид. наук Н.Ю. Голубєвої. - X.: ТОВ "Одіссей", 2008. - 832 с.
Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. - 2-е вид., допов. і перероб. - К.: Юрінком Інтер, 2005. - Кн. 2. - 640 с.
Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. - 2-е вид., допов. і перероб. - К.: Юрінком Інтер, 2005. - Кн. 1. - 736 с.
Цивільний кодекс України: Коментар / За заг. ред. Є.О. Харитонова, О.М. Лапітенко. - Х.: Одісей, 2003. - 856 с.

ПІДРУЧНИКИ З ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Бичкова С. С, Бобрик В. І., Ізарова І. О. та ін. Цивільне процесуальне право України: Навчальний посібник / За заг. ред. С. С. Бичкової. - 2-ге вид., доповн. і переробл. - К.: Атіка, 2007. - 404 с.
Буркацький Л.К. Складання процесуальних документів на захист прав та інтересів громадян: Комент., позовні заяви, заяви, скарги: Навч. посіб., 2-е вид., доп. - К: Юрінком Інтер, 2003. - 288 с.
Кілічава Т.М. Цивільне процесуальне право. Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 352 с.
Фурса С. Я., Цюра Т. В. Докази і доказування у цивільному процесі: Науково-практичний посібник. (Серія: Процесуальні науки) - К.: Видавець Фурса С. Я., КНТ, 2005. - 256 с.
Фурса С.Я., Щербак С.В., Євтушенко O.I. Цивільний процес України: Проблеми і перспективи: Науково-практичний посібник. - К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2006. - 448 с.
Цивільне процесуальне право України: Підручник / Бичкова С.С., Бірюков І. А., Бобрик В. І. та ін.; За заг. ред. С. С. Бичкової. - К.: Атіка, 2009 - 760 с.
Цивільний процес України: Академічний курс: [підручник для студ. юрид. спец. виш. навч. закл.]; [за ред. С. Я. Фурси]. - К. : Видавець Фурса С. Я.: КНТ, 2009. - 848 с.
Чорнооченко C.I. Цивільний процес України: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2004. - 308 с.
Чорнооченко C.I. Цивільний процес: Вид. 2-ге, перероб. та доп.: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 472 с.
Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. - К.: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2005. - 624 с.

ПІДРУЧНИКИ З ЮРИДИЧНОЇ ДЕОНТОЛОГІЇ

Бандурка О.М., Скакун О.Ф. Юридична деонтологія: Підручник. - Харків: Вид-во НУВС, 2002. - 336 с.
Гребеньков Г. В., Фіолевський Д. П. Юридична етика: Навч. пос. - К: Алерта, 2004. - 209 с.
Гусарєв С.Д. Юридична діяльність: методологічні та теоретичні аспекти. - К.: Знання, 2005. - 375 с.
Гусарєв С.Д., Тихомиров О.Д. Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності): Навч. посіб. - К.: Знання, 2005. - 655 с.
Молдован В.В., Кацавець Р. С. Юридична клініка: Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 224 с
Правова деонтологія
Сливка С. С. Правнича деонтологія. Підручник. - К.: Атіка, 1999. - 336 с.
Юридична деонтологія

ПІДРУЧНИКИ З ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА

Дмитренко І.А. Екологічне право України: Підручник. - 2-е вид., переробл. та допов. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - 352 с.
Екологічне право України: Підручник / За ред. А.П. Гетьмана, М.В. Шульги. - К.: Право, 2005. - 380 с.
Кобецька Н. Р. Екологічне право України: Навч. посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2007. - 352 с.
Рябець К. А. Екологічне право України: Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 438 с.

ПІДРУЧНИКИ З ФІЛОСОФІЇ ПРАВА

Бачинін В.А., Журавський В.С, Панов М.І. Філософія права: Підручник для юрид. спец-тей вищих навч. закладів. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2003. - 472 с.

ПІДРУЧНИКИ З ФІНАНСОВОГО ПРАВА

Дмитренко Е. С. Фінансове право України. Загальна частина: Навчальний посібник. - К.: Алерта; КНТ, 2006. - 376 с
Дмитренко Е. С. Фінансове право України. Особлива частина: Навчальний посібник. - К.: Алерта; КНТ, 2007. -613 с.
Капаєва Л.М., Лях М.С. Фінансове право: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2004. - 248 с.
Кінащук Л. Л. Страхове право: Підручник. - К.: Атіка, 2007. - 256 с.
Орлюк О.П. Фінансове право. Академічний курс: Підручник / О.П. Орлюк. - К.: Юрінком Інтер, 2010. - 808 с.
Орлюк О.П. Фінансове право: Навч. посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 528 с.
Фінансове право України: Навчальний посібник / За ред. Л. К. Воронової. - К.: Правова єдність, 2009.
Фінансове право України: Підручник / Г.В. Бех, О.О. Дмитрик, І.Є. Криницький; За ред. М.П. Кучерявенка. - К.: Юрінком Інтер, 2005. - 320 с.
Фінансове право: Навч. посіб. / За ред. М. П. Кучерявенка. - X.: Право, 2010. - 288 с.

ПІДРУЧНИКИ З ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Бакалінська. О.О. Конкурентне право: Навч.посіб. - Київ: КНТЕУ, 2009. - 379 с.
Беляневич О. А. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти): Монографія. - Юрінком Інтер, 2006. - 592 с.
Бобкова А.Г., Татькова З.Ф. Правове регулювання відносин у процедурі банкрутства: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 152 с.
Булгакова І. В. Господарське право України: Навч. посіб. - К.: Прецедент, 2006. - 346 с.
Валітов С. С. Конкурентне право України: Навчальний посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 432 с.
Вінник О. М. Господарське право: Навчальний посібник. - 2-ге вид., змін, та доп. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. - 766 с.
Вінник О. М. Науково-практичний коментар Закону України «Про акціонерні товариства» / О.М. Вінник. - К. : Юрінком Інтер, 2009. - 312 с.
Вінник О.М. Господарське право: Курс лекцій. - К.: Атіка, 2004. - 624 с.
Гордієнко К.Д. Юридична служба на підприємстві. Типові положення. Зразки документів. Судова практика. - К.: КНТ, 2007. - 304 с.
Горевий В.І. Організація юридичної служби на підприємстві: Навчальний посібник. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2007. - 301 с.
Господарське законодавство України: Навч. посіб. / Л.А.Жук, І.Л.Жук, О.М.Неживець, Ю.В.Белік та ін. / Керівник авторського колективу д-р екон. наук, проф., академік УЕАН Л.А.Жук. - К.: Кондор, 2007. - 718 с.
Господарське законодавство: Навч. посіб. / За ред. В. Л. Ортинського. - К.: Знання, 2008. - 359 с.
Господарське право України: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Н.О. Саніахметової. - X.: «Одіссей», 2005. - 608 с.
Господарське право: Навчальний посібник / Жук Л.А., Жук І.Л., Неживець О.М. - К.: Кондор 2003. - 400 с.
Кооперативне право. Підручник для кооперат., сільськогосп., економ., юрид. вищих навч. закла-дів і фак. / За ред. чл.-кор. НАН України В.І.Семчика. - К.: Ін Юре. - 1998. - 336 с.
Крупка Ю. М., Гав'яз О. М. Правове регулювання некомерційної господарської діяльності: Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2008. - 184 с.
Кубах А.І. Господарське законодавство: Навч. посібник - Харків : ХНАМГ, 2007. - 196 с.
Лукач І. В. Правове становище холдингових компаній: монографія / І.В.Лукач. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 240 с.
Мандриковський М.М. Господарське законодавство: Навч. посібник. - 2-ге вид. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004. - 172 с.
Мачуський В.В., Постульга В.Є. Господарське законодавство: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2004. - 275 с.
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, B.C. Щербина та ін.; За заг. ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 688 с.
Поєдинок В. В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 288 с.
Рєзнікова В. В. Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні: Навч. посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007 - 280 с.
Чучковська А.В. Правове регулювання електронної комерції в Україні. Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 224 с.
Щербина В.С. Господарське право: підручник / B.C. Щербина. - 4-те вид., перероб. і допов. - К.: Юрінком Інтер, 2009. - 640 с.
Щербина В.С. Господарське право: Підручник. - К..: Юрінком Інтер, 2003. - 480 с.

ПІДРУЧНИКИ З ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ

Балюк І. А. Господарське процесуальне право: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2008. - 224 с.
Беляневич В. Е. Науково-практичний коментар господарського процесуального кодексу України (із змінами і доповненнями станом на 1 липня 2011 року). - К.: Юстініан, 2011.
Господарське процесуальне право України: навч. посіб. / В. Л. Костюк, К. М. Біда, В. В. Бонтлаб [та ін.]; за заг. ред. В. Л. Костюка. - К.: Ін Юре, 2009. - 223 с.
Господарське процесуальне право України: Підручник / За ред. О. І. Харитонової. - К.: Істина, 2008. - 360 с.
Роїна О.М. Господарський процес: Практичний посібник. (2-е вид. - К.: КНТ, 2005. - 208 с.
Чернадчук В.Д., Сухонос В.В. Основи господарського процесуального права України: Навчальний посібник. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2003. - 220 с.
Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Нагребельний В.П. та ін. Господарське процесуальне право України: Підручник / В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний, Д.М. Лук'янець; За заг. ред. к.ю.н. В.Д. Чернадчука. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. - 331 с.

ПІДРУЧНИКИ З ПАТЕНТОЗНАВСТВА

Гуз А. М. Історія захисту інформації в Україні та провідних країнах світу: Навчальний посібник. - К.: КНТ, 2007. - 260 с.
Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. Вид. 2-ге, перероб. і доп. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. - 278 с.
Кормич Б.А. Інформаційна безпека: організаційно-правові основи: Навч. посібник. - К.: Кондор, 2004. - 384 с.
Кузнєцов Ю.М. Патентознавство та авторське право: Підручник. - К: Кондор, 2005. - 428 с.
Марущак А.І. Інформаційне право: Доступ до інформації: Навчальний посібник. - К.: КНТ, 2007. - 532 с.
Правова інформатика: Підручник. У 2-х т. - К.: Парлам. вид-во, 2004. - Т. 1. - 416 с.
Пріб Г. А. Патентознавство: Навч. посібник для дистанційного навчання / За наук. ред. С. І. Табачнікова. - К.: Університет «Україна», 2007. - 304 с

ПІДРУЧНИКИ З ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРАВА

Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Чернадчук Т.О. Інвестиційне право України: Навчальний посібник / За заг. ред. В.Д. Чернадчука. - Суми: Університетська книга, 2001. - 260 с.

ПІДРУЧНИКИ З ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Бостан Л.М., Бостан С.К. Історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 672 с.
Дахно І.І. Історія держави і права. Навчальний посібник-довідник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 408 с
Загальна історія держави і права зарубіжних країн
История государства и права зарубежных стран. Часть 1. Учебник для вузов. Под ред. проф. Крашенинниковой Н.А и проф. Жидкова О.А. - М.: Издательство НОРМА, 1996. - 480 с.
Історія держави і права України. Частина 1.: Підручник для юрид. вищих навч. закладів і факультетів. У 2-х ч.: За ред. Рогожина А.Й. - К.: Ін Юре, 1996. - 368 с.
Історія держави і права України. Частина 2.: Підручник для юрид. вищих навч. закладів і факультетів. У 2-х ч.: За ред. Рогожина А.Й. - К.: Ін Юре, 1996. - 448 с.
Історія держави і права України
Ливанцев К.Е. История средневекового государства и права
Мірошниченко М.І., Мірошниченко В.І. Історія вчень про державу і право: Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2001. - 224 с.
Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посібник. - К.: Вища шк., 1994. - 464 с.

ПІДРУЧНИКИ З ІСТОРІЇ ВЧЕНЬ ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО

Демиденко Г. Г. Історія вчень про право і державу: Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів. - Харків: Консум, 2004. - 432 с.
Історія вчень про державу і право: Підручник / За ред. проф. Г. Г. Демиденка, проф. О. В. Петришина. - X.: Право, 2008. - 240 с.
Кормич А. І. Історія вчень про державу і право: Навч. посібник. - К.: Правова єдність, 2009. - 312 с.
Орач Є. М. Історія політичних і правових вчень: Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2005. - 560 с.
Світова класична думка про державу і право. Навч. посібник / Є.Ф. Безродний (керівник), Г.К. Ковальчук, О.С. Масний. - К.: Юрінком Інтер, 1999. - 400 с.
Трофанчук Г.І. Історія вчень про державу і право: Навч. посіб. - К.: Магістр - XXI сторіччя, 2005. - 256 с.
Шульженко Ф. П. Історія політичних і правових вчень: Підручник. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 464 с.

ПІДРУЧНИКИ З ЖИТЛОВОГО ПРАВА

Галянтич М. К. Житлове право України: Навч. посібник. - К: Юрінком Інтер, 2007. - 528 с.
Житлове право України: Навч. посіб. / М.К. Галянтич, Г.І. Коваленко. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - 480 с.
Мудра О. М. Житлове право: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2005. - 148 с.
Ринок нерухомості / A.M. Асаул, В.І. Павлов, І.І. Пилипенко, Н.В. Павліха, І.В. Кривов'язюк: Навч. посібник, видання друге. - К.: Кондор, 2006. - 336 с.

ПІДРУЧНИКИ З КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА

Гончаренко О.М. Права людини в Україні: навч. посіб. / О.М. Гончаренко. - К.: Знання, 2008. - 207 с.
Колодій A.M., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підручник / За ред. Я.Ю. Кондратьева. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 464 с.
Колодій А.М., Олійник А.Ю. Права людини і громадянина в Україні: Навчальний посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2003.
Коментар до Конституції України / Опришко В.Ф., Авер'янов В.Б., Корнієнко М.І. та ін. - К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996. - 516 с.
Конституційне право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. - Х.: Право, 2008. - 416 с.
Конституційне право України: Підручник для вузів / За ред. В.Ф. Погорілка. - 2-вид., допрац. - К.: Наукова думка, 2000. - 724 с.
Конституційне право України: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2002. - 544 с.
Олійник А. С. Конституційне законодавство України: Гендерна експертиза. - К.: Логос, 2001. - 77 с.
Основи демократії. Права людини та їх забезпечення в умовах суспільних змін: Навч. посіб. / О.В. Філонов, В.М. Субботін, В.В. Пашутін, І.Я. Тодоров. - К.: Знання, 2006. - 215 с.
Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Конституційне право України: Підручник. - К.: Правова єдність, 2010. - 432 с.
Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Референдне право України: Навч. посібник. - К.: Вид-во «Ліра-К», 2006. - 366 с
Рудик П.А. Коментар до конституційних змін: Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 220 с.
Совгиря О.В. Конституційно-процесуальне право України: навч. посіб. / О.В.Совгиря. - К.: Юрінком Інтер, 2010. - 536 с.
Цимбалістий Т.О. Конституційна юстиція в Україні: Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 200 с.
Чушенко В. І., Заяць І. Я. Конституційне право України: Підруч. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре" 2007. - 488 с.
Шляхтун П. П. Конституційне право України: Підручник. - К.: «Освіта України», КНТ, 2008. - 592 с.

ПІДРУЧНИКИ З КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Бостан С.К., Тимченко С.М. Державне право зарубіжних країн: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 504 с.
Конституционное право зарубежных стран. Учебник для вузов / Под общ. ред. М.В. Баглая, Ю.И. Лейбо и доктора юридических наук, проф. Л.М. Энтина. - М.: Издательство НОРМА, 2000. - 832 с.
Конституційне (державне) право зарубіжних країн: Навч. посіб. / В.М. Бесчастний, О.В. Філонов, В.М. Субботін, С.М. Пашков; За ред. В.М. Бесчастного. - К.: Знання, 2007. - 467 с.
Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посібник / В.О. Ріяка (керівник авт. кол.), B.C. Семенов, М.В. Цвік та ін.; За заг. ред. В.О. Ріяки. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - 512 с.
Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн. Академічний курс: підручник / В.М.Шаповал. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 480 с.

ПІДРУЧНИКИ З КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Актуальні проблеми кримінального права: навч. посіб. / В.М.Попович, П.А.Трачук, А.В.Андрушко, С.В.Логін. - К.: Юрінком Інтер, 2009. - 256 с.
Вереша Р.В. Кримінальне право України. Загальна частина. Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 960 с.
Гель А. П., Семаков Г. С., Яковець I. С. Кримінально-виконавче право України: Навч. посібник / За ред. проф. А. X. Степанюка. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 624 с.
Коржанський М.Й. Кримінальне право і законодавство України. Загальна частина. - К., 2002. Коржанський М.Й. Кримінальне право і законодавство України. Частина особлива. Курс лекцій. - Київ, Атіка, 2002.
Кримінальне право України. Загальна частина: Навчальний посібник / За редакцією О.М. Омельчука. - К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. - 208 с.
Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник / Ю. В. Александров, В. І. Антипов, М. В. Володько, О. О. Дудоров та ін.; За ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. - 5-те вид., переробл. та допов. - К.: Атіка, 2009. - 408 с.
Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник. (Ю.В. Александров, О.О. Дудоров, В.А. Клименко та ін.) / За ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка. - К.: Юридична думка, 2004. - 656 с.
Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / За ред. М.І Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. - К.-Х.: Юрінком Інтер-Право, 2002.
Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін.; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. - 4-те вид., переробл. і допов. - X.: Право, 2010. - 456 с.
Кримінальне право України: Особлива частина: Підручник / За ред. М.І Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. - К.-Х.: Юрінком Інтер-Право, 2002.
Кузнецов В. В. Теорія кваліфікації злочинів: Підручник / В. В. Кузнецов, А. В. Савченко; За заг. ред. професорів Є. М. Моісеєва та О. М. Джужи, наук. ред. к. ю. н., доц. І. А. Вартилецька. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2006. - 300 с.
Лизогуб Я. Г., Яценко С. С. Протидія торгівлі людьми: аналіз вітчизняного та зарубіжного законодавства: Навчальний посібник / Наук. ред. д-р юрид. наук, проф. С. С. Яценко. - К.: Атіка, 2005. - 240 с.
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. - К.: Каннон, А.С.К., 2001. - 1104 с.
Общая и криминальная сексология: Учеб. пособие. - К.: МАУП, 2002. - 248 с.
Слуцька Т.І. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені у сфері службової діяльності: Навчальний посібник. - К.: КНТ, 2007. - 168 с.
Уголовное право Украины. Общая и Особенная части: новое законодательство в вопросах и ответах. Конспект лекций
Хавронюк М. І. та ін. Військові злочини: Коментар законодавства / М. І. Хавронюк, С І. Дячук, М. І. Мельник; Відп. ред.: М. Д. Дрига, В. І. Кравченко. - К.: Видавництво А.С.К., 2003. - 272 с.
Хохлова І.В., Шем'яков О.П. Кримінальне право зарубіжних країн (в питаннях та відповідях): Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури 2006. - 256 с.

ПІДРУЧНИКИ З КРИМІНАЛІСТИКИ

Когутич I.I. Криміналістика: особливості методики розслідування окремих видів злочинів. Текст лекцій. - Львів: Тріада плюс, 2006. - 456 с.
Криміналістика: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти / За ред. В.Ю. Шепітька. - 2-ге вид., переробл. і допов. - К.: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2004. - 728 с.
Маркусь В.О. Криміналістика. Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2007. - 558 с.
Настільна книга слідчого: [Наук.-практ. видання для слідчих і дізнавачів] / М. І. Панов, В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова та ін. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2007. - 728 с.
П.Д. Біленчук, В.К. Лисиченко, Н.I. Клименко та ін. Криміналістика: Підручник. / За ред. П.Д. Біленчука, - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Атіка, 2001. - 544 с.
Салтевський М. В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник. - К.: Кондор, 2005. - 588 с.
Шеремет А.П. Криміналістика: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 472 с.

ПІДРУЧНИКИ З КРИМІНОЛОГІЇ

Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: У 3 кн. - Кн. 1: Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2007. - 424 с.
Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: У 3 кн. - Кн. 2: Кримінологічна характеристика та запобігання вчиненню окремих видів злочинів. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2007. - 712 с.
Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: У 3-х кн. - Кн. 3: Практична кримінологія. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2008. - 320 с.
Кримінологічна віктимологія: Навчальний посібник / Моісеєв Є. М., Джужа О. М., Василевич В. В. та ін.; За заг. ред. проф. О. М. Джужі. - К.: Атіка, 2006. - 352 с.
Криминология: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.Д. Малкова - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЗАО "Юстицинформ", 2006. - 528 с.
Кримінологія: Загальна та Особлива частини: [Підручник для студентів юрид. спец. вищ. навч. закладів] / І.М. Даньшин, В.В. Голіна, О.Г. Кальман, О.В. Лисодєд; За ред. проф. І.М. Даньшина. - Харків: Право, 2003. - 352 с.
Кримінологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - 416 с.
Курс кримінології: Загальна частина: Підручник: У 2 кн. / О.М. Джужа, П.П. Михайленко, О.Г. Кулик та ін.; За заг. ред. О.М. Джужи. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - 352 с.
Курс кримінології: Особлива частина: Підручник: У 2 кн. / М.В. Корнієнко, Б.В. Романюк, І.М. Мельник та ін.; За заг. ред. О.М. Джужи. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - 480 с.

ПІДРУЧНИКИ З КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Гончаров I.Д. Кримінально-процесуальне право України. Досудове слідство: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 248 с.
Коваленко Є. Г. Теорія доказів у кримінальному процесі України: Підручник. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 632 с.
Коваленко Є. Г., Маляренко В. Т. Кримінальний процес України: Підручник. - 2-е вид., перероб. і допов. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 712 с.
Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України: Навч. посіб. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 576 с.
Кримінально-процесуальне право України: Підручник / За загальною редакцією Ю.П. Аленіна. - X.: ТОВ «Одіссей», 2009. - 816 с
Литвинчук О.І., Гришин Ю.О., Іваиицький C.O. Кримінальний процес України: Загальна частина: Навчальний посібник / МВС України, Луган, держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка; [За заг. ред. М.Й. Курочки]. - Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2010. - 408 с.
Лобойко Л.М. Стадії кримінального процесу: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 176 с.
Михеєнко М.М., Нор В.Т., Шибіко В.П. Кримінальний процес України: Підручник. - К.: Либідь, 1999. - 536 с.
Молдован А. В. Кримінальний процес: Україна, ФРН, Франція, Англія, США. - 2-ге вид. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 352 с.
Назаров В. В., Омельяненко Г. М. Кримінальний процес України: Навчальний посібник. - Вид. 2-ге, доп. і переробл. - К.: Атіка, 2007. - 584 с.
Попелюшко В. Предмет доказування в кримінальному процесі (процесуально-правові та кримінально-правові аспекти). - Острог, 2001. - 196 с.
Тертишник В. М. Кримінально-процесуальне право України: Підручник. 5-те вид., доп. і перероб. - К.: А.С.К., 2007. - 848 с.
Тертишник В. М. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України. - К.: А. С. К., 2007. - 1056 с.
Ю.К. Орлов. Основы теории доказательств в уголовном процессе. Научно-практическое пособие. - М.: "Проспект", 2000. - 144 с.

ПІДРУЧНИКИ З КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

Козлов П.П., Нікітін Ю.В., Стрелков Л.О. Режим виконання кримінальних покарань: Монографія. - К.: КНТ, 2008. - 272 с.
Кримінально-виконавче право України. Загальна та Особлива частина: Навчальний посібник / За заг. ред. О.М. Джужи. - К., 2000. Курс кримінально-виконавчого права України: Загальна та Особлива частини: Навч. посіб. О.М. Джужа, В.О. Корчинський, С.Я. Фаренюк, В.Б. Василець; За заг. ред. О.М. Джужи. - К.: Юрінком Інтер, 2000. - 304 с.

ПІДРУЧНИКИ З МІГРАЦІЙНОГО ПРАВА

На жаль підручники з міграційного права поки що не викладені на сайті...

ПІДРУЧНИКИ З МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

Лазебник Л.Л. Міжнародне фінансове право: Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 312 с
Міжнародне приватне право: Навчальний посібник / За ред. В.М. Гайворонського, В.П. Жушмана. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - 368 с.
Міжнародні комерційні угоди та розрахунки: нормативно-правове регламентування. Навч. посібник / За редакцією Козака Ю. Г., Логвінової Н. С. - К.: Центр учбової літератури, 2010, - 648 с.
Фединяк Г. С., Фединяк Л. С. Міжнародне приватне право: Підручник. - 4-те вид., переробл. і допов. - К.: Атіка, 2009. - 500 с.
Чубарєв В. Л. Міжнародне приватне право: Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2006. - 608 с.
Чубарєв В.Л. Міжнародне економічне право: Підруч. / В.Л.Чубарєв. - К.: Юрінком Інтер, 2009. - 368 с.

ПІДРУЧНИКИ З МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Анцелевич Г. О., Покрещук О. О. Міжнародне публічне право: Підручник / Під редакцією Г. О. Анцелевича. - К.: Алерта, 2005. - 424 с.
Баймуратов М.О. Міжнародне публічне право. - X.: Одіссей, 2008. - 704 с.
Буткевич В.Г. Мицик В.В. Задорожній О.В. та ін. Міжнародне право. Основні галузі. - К.: Либідь, 2001. - 816 с.
Буткевич В.Г., Мицик В.В., Задорожній О.В. Міжнародне право. Основи теорії: Підручник / За ред. В. Г. Буткевича. - К.: Либідь, 2002. - 608 с.
Грицяк І. А. Право та інституції Європейського Союзу: Навчальний посібник. - К.: "К.І.С", 2006. - 300 с.
Гуменюк Б. І. Дипломатична служба: правове регулювання: Навч. посібник. - К.: Либідь, 2007. - 224 с.
Гуменюк Б. І. Основи дипломатичної та консульської служби: Навч. посібник. - К.: Либідь, 2004 - 248 с.
Дмитрієв А.І., Дмитрієва Ю.А., Задорожній О.В. Історія міжнародного права. - К.: Видавничий дім «Промені», 2008. - 384 с.
Дмитрієв А.І., Муравйов В.Л. Міжнародне публічне право: Навч. посібник / Відп. редактори Ю.С. Шемшученко, Л.В. Губерський - К.: Юрінком Інтер, 2000. - 640 с.
Комарова Т. В. Юрисдикція Суду Європейського Союзу: Монографія. - X.: Право, 2010. - 360 с.
Лубська М. Мусульманське право. Сутність, джерела, структура. - К.: Академвидав, 2009. - 256 с.
Міжнародне право: Підручник / Ліпкан В. А., Антипенко В. Ф., Акулов С. О. та ін. / заг. ред. В. А. Ліпкана. - К.: КНТ, 2009. - 752 с.
Міжнародне судочинство / Кол. авт.; За заг. ред. акад. НАН України Ю. С. Шемшученка. - К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2009. - 260 с.
Пастухова Л. В. Європейський механізм забезпечення прав людини: Навч. посібник. - Сімферополь-Таврія, 2009. - 224 с.
Татам Алан. Право Європейського Союзу: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Переклад з англійської. - К.: "Абрис", 1998. - 424 с.
Теліпко В. Е., Овчаренко А. С. Міжнародне публічне право: Навч. посіб. / За заг. ред. Теліпко В. Е. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 608 с.
Цюрупа М. В., Дяченко В. І. Міжнародне гуманітарне право. Навчальний посібник - К.: Кондор, 2008. - 364 с.

ПІДРУЧНИКИ З НОТАРІАТУ

Дякович М. М. Нотаріальне право України: Навч. посіб. - К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. - 686 с.
Медвідь Ф. М., Усенко В. Ф., Медвідь Я. Ф. Нотаріальний процес в Україні: Навчальний посібник / За ред. Ф. М. Медвідя. - К.: Атіка, 2006. - 324 с.
Нотаріат в Україні: Підручник / За ред. В. В. Комарова. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 320 с.
Радзієвська Л.К., Пасічник С.Г. Нотаріат в Україні: Навч. посіб. - 2-е вид., стер. / За відп. ред. Л.К. Радзієвської. - К.: Юрінком Інтер, 2000. - 528 с.
Сміян Л.С., Нікітін Ю.В., Хоменко П.Г. Нотаріат в Україні: Навчальний посібник / За ред. Ю.В. Нікітіна. - К.: КНТ, 2007. - 680 с.

ПІДРУЧНИКИ З ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПРАВА

Карлін М. І. Правові основи підприємництва: Навчальний посібник. - К.: Наукова думка, 2000. - 192 с.
Підприємницьке право. Книга 2: Підручн. / За ред. О.В. Старцева. - К.: Істина, 2005. - 448 с. Підприємницьке право: Навч. посіб. / Ніколаєва Л.В., Старцев О.В., Пальчук П.М., Іваненко Л.М. - К. : Істина, 2001. - 480 с.
Підприємницьке право: Підручн. / За ред. О.В. Старцева: 2-ге вид., перероб. і допов. - К. : Істина, 2005. - 600 с.
Саніахметова Н.О. Підприємницьке право: Суб'єкти підприємництва. Кредитування. Оренда. Лізинг. Зовнішньоекономічна діяльність. Інвестиції. Антимонопольне законодавство. Захист від недобросовісної конкуренції. Реклама: Навч. посібник, 2-ге вид. - К.: А.С.К., 2002. - 704 с.

ПІДРУЧНИКИ З ПОДАТКОВОГО ПРАВА

Гега П.Т., Доля Л.М. Основи податкового права: Навч. посіб. - 3-тє вид., випр. і доп. - К., 2003. - 302 с.
Ісаншина Г.Ю. Податковий менеджмент: Навч. посіб. - Київ: ЦУЛ, 2003. - 260 с.
Касьяненко М.М., Гринюк М.В., Цимбал П.В. Організація роботи та управління органами державної податкової служби України: Навч. посібник. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. - 229 с.
Кочетов В.І. Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції: Курс лекцій. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. - 166 с.
Крисоватий A.I., Десятнюк О.М. Податкова система: Навчальний посібник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2004. - 331 с.
Кучерявенко М. П. Податкове право України: Академічний курс: Підручник. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008. - 701 с.
Онищенко В.А. Податковий контроль (основи організації). - К.: Ред. журн. "Вісник податкової служби України", 2002. - 432 с.
Панасюк В.М., Ковальчук Є.К., Бобрівець С.В. Податковий облік: Навчальний посібник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 260 с.
Рева Т.М. Податковий менеджмент: навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - 282 с.
Сердюк В.М. Податковий облік: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 312 с.
Чернелевський Л.М., Редзюк Т.Ю. Податковий облік і контроль. Навчальний посібник. - К., 2004 - 328 с.
Шхоцький В.Ф. Ресурсні платежі та місцеві податки і збори: Навчальний посібник. - К.: ВД "Професіонал", 2005. - 304 с.

ПІДРУЧНИКИ З ПРАВОЗНАВСТВА

Гендерна експертиза українського законодавства (концептуальні засади) / Відп. ред. Т.М.Мельник. - К.: Логос, 2001. - 120 с.
Порівняльне правознавство (теоретико-правове дослідження): Монографія / За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. - К.: «Видавництво «Фенікс», 2007. - 430 с.
Правознавство: Навчальний посібник / За заг. редакцією П.Д. Пилипенка. - Львів: "Новий Світ-2000", СПД ФО "В.М. Піча" 2007. - 516 с.
Правознавство: Підручник / Авт. кол.: Демський С.Е., Ковальський B.C., Колодій А.М. (керівник авт. кол.) та інші; За ред. В.В. Копєйчикова. - 7-е вид., стер. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 736 с.

ПІДРУЧНИКИ З ПРАВОВОЇ СТАТИСТИКИ

Правова статистика. Курс лекцій / О.М. Джужа, Ю.В. Александров, В.В. Василевич та інші; Під заг. ред. О.М. Джужи. - К.: [НАВСУ: Правові джерела], 2000. - 336 с.

ПІДРУЧНИКИ З ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ

Грицаєнко Л. Р. Конституційно-правовий статус прокуратури України. Підручник - К.: БІНОВАТОР, 2007. - 544 с.
Косюта М. В. Прокуратура України: Навчальний посібник. - 2-ге вид., допов. і виправ. - Одеса: Юридична література, 2008. - 312 с.
Курочка М.Й., Каркач П.М. Прокурорський нагляд в Україні: Підручник / За ред. проф. Е.О. Дідоренка. - Київ, Центр навчальної літератури, 2005. - 424 с.

ПІДРУЧНИКИ З РИМСЬКОГО ПРАВА

Підопригора О.А. Основи римського приватного права: підручник для студентів юрид. вузів та факультетів. - К.: Вентурі., 1997. - 336 с.
Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право: Підручник. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 512 с.

ПІДРУЧНИКИ З СІМЕЙНОГО ПРАВА

Дякович М. М. Сімейне право: Навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.] / [М. М. Дякович]. - К.: Правова єдність, 2009. - 512 с.
Ромовська З.В. Сімейне законодавство України: Гендерна експертиза / Відп. Ред. Т.М.Мельник. - К.: Логос, 2001. - 40 с.
Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2003. - 532 с.
Сімейне право України: Підручн. / За ред. Гопанчука В.С. - К. : Істина, 2002. - 304 с.
Сімейне право України: Підручн. / За ред. Ю.С. Червоного. - К.: Істина, 2004. - 400 с.
Цивільне та сімейне право України: Підруч. / За ред. Харитонова Є. О., Голубєвої Н. Ю. - К.: Правова єдність, 2009. - 968 с.

ПІДРУЧНИКИ З ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Бойко М.Д. Право соціального забезпечення України: Навч. посіб.: - К.: "Олан", 2004. - 311 с.
Болотіна Н. Б. Соціальне законодавство України. Гендерна експертиза. Відп. ред. Т. М. Мельник. - К.: Логос, 2001. - 82 с.
Болотіна Н.Б. Право соціального захисту України: Навч. посіб. - К., 2005. - 615 с.
Право соціального забезпечення: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, С. М. Синчук та ін. / За ред. П. Д. Пилипенка. - 2-ге вид., переробл. і доп. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2008. - 504 с.
Сташків Б.І. Право соціального обслуговування: Навч. посіб. - К., 2007. - 567 с.
Сташків Б.І. Теорія права соціального забезпечення: Навч. посіб. - К., 2005. - 405 с.

ПІДРУЧНИКИ З СУДОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Гель А.П. та ін. Правоохоронні органи України: Курс лекцій / А.П. Гель, Г.С. Семаков, Д.П. Цвігун. - К.: МАУП, 2000. - 240 с.
Експертизи у судовій практиці. / За заг. ред. В.Г. Гончаренка. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 388 с.
Живко З. Б. Судова бухгалтерія: Навчально-методичний посібник. - К.: Атіка, 2007. - 344 с.
Завальнюк А.Х. Судова медицина: Курс лекцій. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. - 648 с.
Камлик М.I. Судова бухгалтерія. Підручник. Вид. 4-те, доп. та перероб. - К.: Атіка, 2003. - 592 с.
Куркін М. В., Понікаров В. Д. Ревізії та перевірки за зверненнями правоохоронних органів. Навч. посібник. - Харків: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2003. - 412 с.
Лісовий А.С., Голубович Л.Л., Голубович П.Л. та ін. Судова медицина. Підручник. Вид. 2-ге, доп. та перероб. / За заг. ред. Лісового А.С., Голубовича Л.Л. - К.: Атіка, 2003. - 512 с.
Молдован В. В. Судоустрій: Україна, Велика Британія, Російська Федерація, США, ФРН, Франція. Судові органи ООН: Навч. посіб. - К.: Кондор, 2003. - 256 с.
Організація судових та правоохоронних органів: підручник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів / І.Є. Марочкін, Н.В. Сібільова, В.П. Тихий та ін. За ред. І.Є. Марочкіна, Н.В. Сібільової. - X.: ТОВ "Одіссей", 2007. - 528 с.
Суд, правоохоронні та правозахисні органи України. - К., 2002.
Судебные и правоохранительные органы Украины. - К., 2002.
Судова медицина: Підручник для студентів мед. вузів. / Концевич І.О., Михайличенко Б.В. та ін.; За ред. І.O. Концевич, Б.В. Михайличенка. - К: МП «Леся», 1997. - 656 с.
Судово-бухгалтерська експертиза. Навчальний посібник для студентів спец. 7.050106 "Облік і аудит" / За ред. д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинця, - Житомир: ПП "Рута", 2004. - 460 с.

ПІДРУЧНИКИ З ТЕОРІЇ ПРАВА

Вопленко Н.Н. Официальное толкование норм права. - М.: Юридическая литература, 1975. - 118 с.
Онищенко І.Г. Основи етнодержавознавства: Навч. посібник. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. - 168 с.
Решетов Ю.С. Реализация норм советского права. Системный анализ. Казань, 1989. - 168 с.
Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. - Харків: Консум, 2001. - 656 с.

ПІДРУЧНИКИ З ТРУДОВОГО ПРАВА

Бойко М. Д. Порівняльне трудове право: Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2007. - 384 с.
Бойко М.Д. Трудове право України Навчальний посібник. Курс лекцій К.: «Олан», 2005. - 336 с.
Дмитренко Ю.П. Трудове право України: Підручник / Ю.П.Дмитренко. - К.: Юрінком Інтер, 2009. - 624 с.
Лаврінчук І.П. Трудове законодавство України: Гендерна експертиза / Відп. ред. Т.М.Мельник. - К.: Логос, 2001. - 70 с.
Павлик П.М. Трудове право України: Навч. посіб. для дистанційного навчання / За наук. ред. Н.Р. Малишевої. - К.: Університет "Україна", 2006. - 466 с.
Порівняльне трудове право: Навч. посіб. / Б. С. Беззуб, Л. В. Голяк, О. М. Кісілевич та ін.; За заг. ред. А. С. Мацка - К.: МАУП, 2005. - 176 с.
Право социального обеспечения в Украине / И.М. Сирота. - Харьков., "Одиссей" 2000.
Прокопенко В.І. Трудове право України. - Харків, 2000
Ротань В. Г., Зуб І. В., Сонін О. Є. Науково-практичний коментар Законодавства України про працю. - К.: Атіка, 2008. - 680 с.
Сирота И.М. Все о пенсиях, пособиях, социальной защите граждан Украины. (Научно-практический комментарий и сборник нормативных актов). - X.: "Одиссей", 2001.
Теліпко В. Е., Дутова О. Г. Трудове право України: Навч. посіб. / За заг. ред. Теліпко В. Е.: - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 456 с.
Трудове право України: Навч. посібник для студ. юрид. спеціальностей вищих навчальних закладів / Пилипенко П.Д., Бурак В.Я., Козак З.Я. та ін.; За ред. П.Д. Пилипенка. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2003. - 536 с.
Чанышева Г.И., Болотина Н.Б. Трудовое право Украины. - X.: "Одиссей", 2000

ПІДРУЧНИКИ З ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Фурса С.Я., Щербак С.В. Виконавче провадження в Україні. Навчальний посібник - К.: Атіка, 2002 - 480 с.

ПІДРУЧНИКИ З ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА

Андрейцев В.І. Земельне право і законодавство суверенної України: Актуальні проблеми практичної теорії. - К., 2005. - 445 с.
Возняк Р.П., Ступень М.Г., Гуцуляк Г.Д. Земельно-правовий процес: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. - Львів: 2008. - 327 с.
Земельне право України: Підручник / М.В. Шульга (кер. авт. кол.), Г.В. Анісімова, Н.О. Багай, А.І. Гетьман та ін.; За ред. М.В. Шульги. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 368 с.
Корнєєв Ю. В., Мацелик М. О. Земельне право: Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 240 с.
Мірошниченко А. М. Земельне право України: Підручник. - 2-ге видання, допов. і перероб. - К.: Алерта; ЦУЛ, 2011. - 678 с.
Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / За заг. ред. В.В. Медведчука. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 656 с.
Правові основи майнових і земельних відносин: Навч. посіб. / Колектив авторів; За заг. ред. В. М. Єрмоленка. - К.: Магістр - XXI сторіччя, 2006. - 384 с.
Семчик В. І. Земельне право України: підруч. для студ. юрид. спец. виш. навч. закл. / В. І. Семчик, П. Ф. Кулинич, М. В. Шульга. - К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2008. - 600 с.
Шеремет А.П. Земельне право України: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 632 с.

ПІДРУЧНИКИ З БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ

Архівознавство: Підручник для студентів вищих навчальних закладів України / Редкол.: Я.С. Калакура (гол. ред.) та ін. - К., 1998. - 316 с.
Архівознавство: Підручник для студентів іст. ф-тів вищ. навч. закладів України / За заг. ред. Я. С. Калакури та І. Б. Матяш. - К: Видавн. дім "КМ Академія", 2009. - 356 с.
Дейтус К. Сміт, молодший. Посібник книговидавця: Пер. з англ. - К.: Любіть Україну, 1999. - 192 с.
Диомидова Г. Н. Библиографоведение: Учебник для средних профессиональных учебных заведений. - СПб.: Профессия. - 2002. - 288 с.
Запаско Я., Мацюк О., Стасенко В. Початки українського друкарства. - Львів: Центр Європи, 2000. - 224 с.
Іванов В.Ф. Техніка оформлення газети: Курс лекцій. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. - 222 с.
Карачинська Е. Т., Удалова В. К. Бібліотечні каталоги: (Навч. посібник). - X.:Основа, 1992. - 160 с.
Ломачинська І.М. Бібліографознавство. Навч. посіб. для дистанц. навчання. - К.: Ун-т "Україна", 2004. - 300 с.
Масова комунікація: Підручник / А. 3. Москаленко, Л. В. Губерський, В. Ф. Іванов, В. А. Вергун. - К.: Либідь, 1997. - 216 с.
Москаленко А. З. Теорія журналістики: Навчальний посібник. - К.: Експрес-об'ява, 1998. - 336 с.
Партико З. В. Загальне редагування: нормативні основи: Навчальний посібник. - Л.: Афіша, 2001. - 416 с.
Рутинський М. Й., Стецюк О. В. Музеєзнавство: Навч. посіб. - К.: Знання, 2008. - 428 с.
Справочник библиографа / Науч. ред. А. Н. Ванеев, В. А. Минкина. - СПб., Профессия, 2002. - 528 с.
Трач Ю. В. Архівознавство: Навч. посіб. для дистанційного навчання / За наук. ред. С. Д. Безклубенко. - К.: Університет «Україна», 2005. - 362 с.

ПІДРУЧНИКИ З ЕСТЕТИКИ

Адорно Т. Теорія естетики / Пер. з нім. П. Таращук. - К.: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2002. - 518 с.
Естетика: Підручник / Л. Т. Левчук, Д. Ю. Кучерюк, В. І. Панченко; За заг. ред. Л. Т. Левчук. - К.: Вища шк., 1997. - 399 с.

ПІДРУЧНИКИ З ЕТИКИ

Етика: Навч. посібник / Т. Г. Аболіна, В. В. Єфименко, О. М. Лінчук та ін. - К.: Либідь, 1992. - 328 с.
Афанасьєв І. Діловий етикет. Етика ділового спілкування: К.: «Апьтерпрес», 2003. - 368 с.
Зусін В.Я. Етика та етикет ділового спілкування: Навчальний посібник: 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 234 с.
Малахов В.А. Етика: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.: Либідь, 1996. - 304 с.
Палеха Ю. І. Етика ділових відносин: Навч. посіб. - К.: Кондор, 2008. - 356 с
Палеха Ю.І. Ділова етика: Навч. посібник. - К: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. - 180 с.
Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Вікар, 2002. - 223 с.

ПІДРУЧНИКИ З ФІЛОСОФІЇ

Андрушенко В.П. Історія соціальної філософії: (Західноєвропейський контекст): Підруч. для студ. вищ. навч. закл. - К.: Тандем, 2000. - 416 с.
Андрущенко В.П., Михальченко М.Л. Сучасна соціальна філософія: Курс лекцій. Видання друге, виправлене й доповнене. - К.: Генеза, 1996. - 370 с.
Горлач М.І., Кремень В.Г., Ніколаєнко С.М., Требін М.П. та ін. Основи філософських знань: Підручник. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 1028 с.
Причепій Є. М., Черній А. М., Гвоздецький В. Д., Чекаль Л. А. Філософія: посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Видавничий центр "Академія", 2001. - 576 с. Філософія: Навч. посіб. / Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко та ін.; За ред. І.Ф. Надольного. - 2-ге вид., випр. - К.: Вікар, 2001. - 516 с.
Ярошовець В.І. Історія філософії: від структуралізму до постмодернізму. Підручник. - К.: Знання України, 2004. - 214 с.

ПІДРУЧНИКИ З ІСТОРІЇ

Бойко О.Д. Історія України: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Видавничий центр "Академія", 1999. - 568 с.
Газін В. П., Копилов С. А. Новітня історія країн Європи та Америки (1945-2002 роки) / За редакцією академіка УАІН, професора А. О. Копилова
Гончарук П. С. Історія України з найдавніших часів до початку ХХ століття. Навч. пос. 2-ге вид. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 528 с.
Іваницька О.П. Новітня історія країн Європи та Америки (1945-2002). Навчальний посібник. - Вінниця: Видавництво "Фоліант", 2003. - 560 с. Історія сучасного світу: Навчальний посібник / За ред. доктора історичних наук, професора Г.К. Парієнко. Для студентів денної та вечірньої форм навчання всіх спеціальностей. - Одеса: ОДЕУ, 2009. - 238 с.
Історія України: нове бачення / В.Ф.Верстюк, О.В.Гарань, О.І.Гуржій та ін.; під ред. В.А. Смолія. - К: "Альтернативи", 2000. - 464 с.
Пивовар С. Ф., Серіщев Я. М., Стельмах С. П. Всесвітня історія XX століття / Худож. оформ. В. М. Штогрина. - Київ.: «Феміна», 1995 - 240 с.

ПІДРУЧНИКИ З КУЛЬТУРОЛОГІЇ

Гаврюшенко О.А., Шейко В.М., Кравченко О.В. Історія світової культури: Навч. посібник / Наук. ред. В.М. Шейко. - К.: Кондор, 2006. - 404 с.
Греченко В. А., Чорний І. В., Кушнерук В. А., Режко В. А. Історія світової та української культури: Підруч. для вищ. закл. освіти. - К.: Літера, 2000. - 464 с.
Культурологія: українська та зарубіжна культура: Навч. посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко та ін.; За ред. М.М. Заковича. - К., 2004. - 567 с.
Мєднікова Г.С. Українська і зарубіжна культура XX століття: Навч. посіб. - К., 2002. - 214 с., 48 с. Українське народознавство: Навч. посіб. / За ред. С. П. Павлюка. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2004. - 570 с.

ПІДРУЧНИКИ З ЛІТЕРАТУРИ

Возняк M.X. Історія української літератури. У 2 книгах: Навч.вид. - Вид. 2-ге, перероб. Кн. 1. - Львів: Світ, 1992. - 696 с.
Возняк М. С. Історія української літератури. У двох книгах: Навч. вид. - 2-ге вид., випр. - Львів: Світ, 1994. Кн. друга. - 560 с.
Давиденко Г.Й., Стрельчук Г.М., Гричаник Н.І. Історія зарубіжної літератури XX століття: Навч. посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007 - 504 с.
Давиденко Г.Й., Чайка О.М. Історія зарубіжної літератури XIX - початку XX століття: Навч. посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007 - 400 с.
Історія української літератури. XX століття: У 2 кн. Кн. 2. Ч. 2: 1960- 1990-ті роки: Навч. посібник / За ред. В. Г. Дончика. - К.: Либідь, 1995. - 512 с.
Наливайко Д. С., Шахова К. О. Зарубіжна література XIX сторіччя. Доба романтизму: Підручник. - К: Заповіт, 1997. - 464 с. Усі українські письменники / Упорядники Ю.І. Хізова, В.В. Щоголева - Харків, ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005 - 384 с.
Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Від античності до початку XIX ст.: Іст.-естет. нарис. - К.: Вид. дім «KM Академія», 2004. - 360 с.

ПІДРУЧНИКИ З ЛОГІКИ

Мозгова Н. Г. Логіка: Навч. посіб. - К.: Каравела, 2007. - 248 с.
Хоменко І.В. Логіка для юристів: Підручник. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - 224 с.

ПІДРУЧНИКИ З МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Дюрозель Ж. Б. Історія дипломатії від 1919 р. до наших часів. - К.: Основи, 1995.
Зінченко А. Історія дипломатії: від давнини до початку нового часу. Навчальний посібник. - Вінниця, Нова книга, 2002. - 564 с.
Циганкова Т. М., Гордєєва Т. Ф. Міжнародні організації: Навч. посібник. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2001. - 340 с.
Луцишин П.В., Луцишин Н.П. Теорія міжнародних відносин: Навч. посібник - Луцьк: РРВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2003. - 339 с.

ПІДРУЧНИКИ З МОВИ

Горгашич В. О. Морфологія української мови: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: ВЦ «Академія», 2004. - 336 с.
Дудик П.С. Стилістика української мови: Навчальний посібник. - К.: Видавничий центр "Академія", 2005. - 368 с.
Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. - X.: Торсінг, 2001. - 384 с.
Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник. - 3-тє вид., перероб. і доповн. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2000. - 248 с.
Терехова С. I. Вступ до перекладознавства. (Сучасні проблеми і теорії. Діяльність перекладача. Основи техніки перекладу). Навч. посібник. - (Вид. 2-ге, доповнене і перероблене). - К.: Вид. центр КНЛУ, 2002. - 163 с.
Ужченко В.Д., Ужченко Д.В. Фразеологія сучасної української мови: Навч. посіб. - К.: Знання, 2007. - 494 с.
Шевчук С. В. Ділове мовлення для державних службовців. - К.: Літера ЛТД, 2004. - 400 с.
Ющук І. П. Українська мова. - К.: Либідь, 2003. - 640 с.

ПІДРУЧНИКИ З МИТНОЇ СПРАВИ

Дубініна А.А., Сорокіна С.В. Основи митної справи в Україні: Навчальний посібник. - К.: ВД "Професіонал", 2004. - 360 с.
Дьомін Ю.М., Дьоміна С.Ю., Железняк Н.М. та ін. Митне право України: Навч. пос. / За заг. ред. Юлдашева О.Х. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 232 с.
Єгоров О. Б. Митна економіка (Україна - СОТ - ЄС): Посібник. Одеса: ПЛАСКЕ ЗАТ, 2005. - 226 с.
Курило Т.В. Митне право України. Навчальний посібник. - Львів: видавництво "Новий Світ-2000", видавець Краснощеких А.А., 2007. - 240с.
Макогон Ю.В., Яценко А.Б. Митна справа: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 224 с.
Основи митної справи в Україні: Навч. посіб. / За ред. П.В. Пашка. - К., 2004. - 732 с.
Основи митної справи: Навч. посіб. / За ред. П.В. Пашка. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К., 2002. - 318 с.
Шишка Р. Б., Сергієнко В. В. Митне право України: Навч. посібник. - Харків: Еспада, 2002. - 296 с.
Шишка Р. Б., Сергієнко В. В. Митне право України: Навчальний посібник. Вид, 3-є, доповнене й перероблене. - Харків: Еспада, 2004. - 352 с

ПІДРУЧНИКИ З НАУКОЗНАВСТВА

Білуха М. Т. Основи наукових досліджень: Підручник. - К.: Вища шк., 1997. - 271 с.
Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2006. - 206 с.
Основы научных исследований: Учеб. пособие / Под ред. А.А. Лудченко. - 2-е изд., стер. - К.: О-во "Знания", КОО, 2001. - 113 с.
Філіпенко А. С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: Навчальний посібник. - К.: Академвидав, 2005. - 208 с.
Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К., 2002. - 295 с.

ПІДРУЧНИКИ З ПОЛІТОЛОГІЇ

Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку / За ред. Ф. М. Рудича: Навч. посібник для студентів вищих закладів освіти. - К. : Парламентське вид-во, 2002. - 327 с.
Політологія / Ф.М. Кирилюк, М.І. Обушний, М.І. Хилько та ін.; За ред. Ф.М. Кирилюка. - К.: Здоров'я, 2004. - 776 с.
Політологія. Підручник / За загальною редакцією проф. Кремень В. Г., проф. Горлача М. І. - Харків: Друкарський центр «Єдінорог», 2002. - 640с.
Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. - К.: Видавничий центр "Академія", 2002. - 528 с.
Семків О. І., Шпилюк В. А., Пашук А. І. та ін. Політологія / За редакцією акад. Української академії політичних проф., д-ра іст. наук О. І. Семківа
Ткач О.І. Політологія. Навч. посів, для студ. вищ. навч. закл. - К.: [ВМУРоЛ], 2003. - 254 с.
Цюрупа М.В., Ясинська B.C. Основи сучасної політології: Підручник для студентів ВУЗів. - К.: Кондор, 2009. - 354 с.

ПІДРУЧНИКИ З РЕЛІГІЄЗНАВСТВА

Академічне релігієзнавство. Підручник. За науковою редакцією професора А. Колодного. - К.: Світ Знань, 2000. - 862 с.
Аляєв Г.Є., Горбань О.В., Мешков В.М. Лекції з релігієзнавства: Навчальний посібник. - К.: Українсько-Фінський інститут менеджменту і бізнесу. 1995. - 144 с.
Історія релігії в Україні: У 10-ти т. // Редкол.: А.Колодний (голова) та ін. - К.: Український Центр духовної культури, 1996-1999. Т. 3. Православ'я в Україні / За ред. А.Колодного, В.Климова. - 1999. - 560 с.
Калінін Ю.А. Релігієзнавство: Пiдручник / Ю.А.Калінін, Е.А.Харьковщенко. - 6-те вид. - К.: Наукова думка, 2002. - 352 с.
Кислюк К. В., Кучер О. М. Релігієзнавство: Навч. посібник для студентів вузів / Народ. укр. акад. - 3-є вид., перероб. і доп. - К.: Кондор, 2004. - 646 с.
Лубський В.І. Релігієзнавство: Підручник - К.: Вілбор, 1997. - 480 с.
Лубський В.І., Лубська М.В. Історія релігій: Підручник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 696 с.

ПІДРУЧНИКИ З РИТОРИКИ

Єлісовенко Ю.П. Ораторське мистецтво: Навчальний посібник. - К.: «Деловая Украина», 2002. - 152 с.
Основи ораторського мистецтва: Практикум / Укладач О. І. Когут. - Тернопіль: Астон, 2005. - 296 с.
Риторика загальна та судова: Навч. посіб. / С.Д. Абрамович, В.В. Молдован, М.Ю. Чикарькова - К.: Юрінком Інтер, 2002. - 416 с.

ПІДРУЧНИКИ З СОЦІОЛОГІЇ

Білорус О. Г. Глобальна перспектива і сталий розвиток: (Системні маркетол. дослідж.) / О. Г. Білорус, Ю. М. Мацейко. - К. : МАУП, 2005. - 492 с.
Лукашевич М. П. Соціологія праці: Підручник. - К.: Либідь, 2004. - 440 с.
Матвієнко В. Я. Соціальні технології. - К.: Українські пропілеї, 2001. - 446 с.
Муромцева Ю.І. Демографія: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2008. - 300 с.
Соціологічна теорія: традиції та сучасність: Навчальний посібник / За ред. А.Ручки. - К., 2007. - 363 с.
Соціологія: Курс лекцій / В. М. Піча, О. М. Семашко, Н. Й. Черниш та ін. За редакцією В. М. Пічі. - К.: Заповіт, 1996.- 344 с.
Соціологія: Підручник / В.П.Андрущенко, В.І.Волович, М.І.Горлач та ін.; За ред. В.П.Андрущенко, М.І.Горлача. - 3-є вид. - К.: Харків: Єдинорог, 1998. - 624 с.
Структурні виміри сучасного суспільства: Навчальний посібник / За ред. С.Макеєва. - К., 2006. - 372 с.

ПІДРУЧНИКИ З КОНФЛІКТОЛОГІЇ

Ємельяненко Л. М., Петюх В. М., Торгова Л. В., Гриненко А. М. Конфліктологія: Навч. посіб. / За заг. ред. В. М. Петюха, Л. В. Торгової. - К.: КНЕУ, 2003. - 315 с.
Конфліктологія: [Підручник для студентів вищ. навч. закл. юрид. спец.] / Л. М. Герасіна, М. І. Панов, Н. П. Осіпова та ін.; За ред. професорів Л. М. Герасіної та М. І. Панова. - Харків: Право, 2002. - 256 с.
Пірен М. І. Конфліктологія: Підручник. - К.: МАУП, 2003. - 360 с. Цюрупа М.В. Основи конфліктології та теорії переговорів: Навчальний посібник. - К.: Кондор. 2004. - 172 с.

ПІДРУЧНИКИ З МЕДИЦИНИ

ДУБОГАЙ О. Д., ЗАВАЦЬКИЙ В. І., КОРОП Ю. О. Методика фізичного виховання студентів, віднесених за станом здоров'я до спеціальної медичної групи: Навчальний посібник для студентів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, - Луцьк: Надстир'я, 1995.
Марченко O.K. Фізична реабілітація хворих із травмами й захворюваннями нервової системи: Навч. посібник. - К.: Олімпійська література, 2006. - 196 с.
Мухін В.М. Фізична реабілітація. - К.: Видавництво НУФВСУ "Олімпійська література", 2005. - 472 с.
Петрик О.І., Валецький Ю.М. Валеологія: Курс лекцій. - Луцьк: Ред.-вид. відд. "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. - 111 с.
Старушенко Л.І. Анатомія і фізіологія людини: Навч. посібник. - К.: Вища шк., 1992. - 213 с. Фармакологія: Підручник I І. С. Чекман, Н. О. Горчакова, В. А. Туманов та ін.; За ред. І. С. Чекмана. - К.: Вища шк., 2001. - 598 с.

ПІДРУЧНИКИ З ПЕДАГОГІКИ

Жорняк Т.С. Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - Донецьк: ДонУЕП, 2009 - 72 с.
Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. - 3-тє вид., випр. - К.: Знання-Прес, 2008. - 447 с.
Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. - К.: Знання-Прес, 2003. - 418 с.
Максимюк С.П. Педагогіка: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2005. - 667 с.
Мосіяшенко В.А. Українська етнопедагогіка: Навч. посіб, - Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. - 176 с.
Нісімчук А. С. Педагогіка: Підручник. - К.: Атіка, 2007. - 344 с.
Освітні технології: Навч.-метод. посіб. / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін.; За заг. ред. О. М. Пєхоти. - К.: А.С.К., 2001. - 256 с.
Пальчевський С. С. Педагогіка: Навч. посіб. - К.: Каравела, 2007. - 576 с.
Савченко О.Я. Дидактика початкової школи: Підручник для студентів педагогічних факультетів - К.: Абрис, 1997. - 416 с.
Сбруєва А.А. Порівняльна педагогіка: Навчальний посібник. - 2-ге вид., стер. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. - 320 с.
Світова вища освіта. Порівняння і визнання закордонних кваліфікацій і дипломів / За заг. ред. проф. Г. В. Щокіна: Монографія. - К: МАУП-МКА, 1997. - 208 с.
Технологія сучасного уроку рідної мови. / Голуб Н.Б., Дяченко Л.М., Остапенко Н.М., Шляхова В.В. - Черкаси, "Відлуння", 1999,128 с.
Ткаченко А. О. Мистецтво слова: Вступ до літературознавства: Підручник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів. - 2-е вид., випр. і доповн. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2003. - 448 с.
Токмань Г.Л. Методика викладання української літератури в старшій школі: екзистенціально-діалогічна концепція. - К.: Міленіум, 2002. - 320 с.
Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. - К.: «Академвидав», 2006. - 352 с.
Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. - К.: Видавничий центр "Академія", 2000. - 544 с.

ПІДРУЧНИКИ З ПСИХОЛОГІЇ

Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. - К.: Видавничий центр «Академія», 2004. - 344 с.
Бедь В. В. Юридична психологія: Навч. посіб. - 2-ге вид., доп. і переробл. - К.: МАУП, 2004. - 436 с.
Бедь В.В. Юридична психологія: Навчальний посібник. - Львів: "Новий Світ-2000", К.: "Каравела"; 2002. - 376 с.
Беззубко Л.В. та ін. Управління трудовими конфліктами: Навч. посіб. / Л. В. Беззубко, А. Г. Зюнькін, А. В. Калина. - К.: МАУП, 2004. - 256 с.
Бочелюк В. Й. Юридична психологія. Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 336 с.
Дубравська Д.М. Основи психології: Навч. посібник. - Львів: Світ, 2001. - 280 с.
Заброцький M.М. Основи вікової психології. Навчальний посібник. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2001. - 112 с.
Загальна психологія: Підручник / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. - К.: Либідь, 2005. - С. 464.
Загальна психологія: Підручник / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. - К.: Каравела, 2009. - 464 с.
Карпіловська С.Я., Мітельман Р.Й., Синявський В.В., Ткаченко О.М., Федоришин Б.О., Яшишин О.О. Основи професіографії: Навч. посібник. - К.: МАУП, 1997. - 148 с.
Коновалова В. О., Шепітько В. Ю. Юридична психологія: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. - К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. - 424 с.
Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник. - Видання друге, перероблене та доповнене. - Київ: «Центр навчальної літератури», 2004. - 222 с.
Медведєв В. С. Кримінальна психологія: Підручник. - К.: Атіка, 2004. - 368 с.
Мельник Л. П. Психологія управління: Курс лекцій. - 2-ге вид., стереотип. - К.: МАУП, 2002. - 176 с.
М'ясоїд П. А. Загальна психологія: Навч. посіб. - К.: Вища шк., 1998. - 479 с.
Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління: Посібник. - К.: Академвидав, 2003. - 568 с.
Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія: Підручник: У 2 кн. Кн. І: Соціальна психологія особистості і спілкування. - К.: Либідь, 2004. - 576 с.
Орбан-Лембрик Л.Е., Кощинець В.В. Юридична психологія: Навчальний посібник. - Чернівці: Книги - XXI, 2007. - 448 с.
Основи психології: Підручник / За заг. ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. - 4-те вид., стереотип. - К.: Либідь, 1999. - 632 с.
Павелків Р.В. Загальна психологія. Підручник. - К.: Кондор, 2009. - 576 с.
Партико Т. Б. Загальна психологія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Т. Б. Партико. - К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. - 416 с.
Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Підручник. 2-е вид. - К.: Каравела, 2008. - 352 с.
Предко О. I. Психологія релігії: Підручник. - К.: Академвидав, 2008. - 344 с.
Роменець В. А. Історія психології XIX - початку XX століття: Навч. посібник. - К.: Вища шк., 1995. - 614 с.
Роменець В. А. Історія психології XX століття: Навч. посібник. - К.: Вища шк., 1998. - 990 с.
Роменець В. А. Історія психології: XVII століття. Епоха Просвітництва: Навч. посібник. - К.: Либідь, 2006. - 1000 с.
Роменець В. А. Історія психології: Стародавній світ. Середні віки. Відродження: Навч. посібник. - К.: Либідь, 2005. - 916 с.
Русинка І.І. Психологія: Навч. посіб. - К.: Знання, 2007. - 367 с.
Семиченко В. А. Психологія спілкування. - К.: «Магістр-S», 1998. - 152 с. Рос. мовою.
Хомич Г. О., Ткач Р. М. Основи психологічного консультування: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2004. - 152 с.
Цигульська Т.Ф. Загальна та прикладна психологія. Як допомогти собі та іншим. Курс лекцій: Навчальний посібник. - К.: "Наукова думка", 2000. - 192 с.
Шепітько В. Ю. Психологія судової діяльності: Навч. посібник. - X.: Право, 2006. - 160 с.
Юридична психологія: Підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. і фак. / В. Г. Андросюк, Л. І. Казміренко, Я. Ю. Кондратьєв та ін.; За заг. ред. Я. Ю. Кондратьєва. - К: Видавничий Дім «Ін Юре», 1999. - 352 с.
Яценко Т. С. Теорія і практика групової психокорекції: Активне соціально-психологічне навчання: Навч. посіб. - К.: Вища шк., 2004. - 679 с.

ПІДРУЧНИКИ З СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Вступ до соціальної роботи: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Т. В. Семигіної, І. І. Миговича. - К.: Академвидав, 2005. - 304 с.
Євтух М. Б., Сердюк О. П. Соціальна педагогіка: Підручник. - 2-ге вид., стереотип. - К.: МАУП, 2003. - 232 с.
Лукашевич М. П., Мигович І.І. Теорія і методи соціальної роботи: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2002. - 136 с.
Макарова О.В. Державні соціальні програми: теоретичні аспекти, методика розробки та оцінки: Монографія. - К.: Ліра-К, 2004. - 328 с.
Мигович І.І. Соціальна робота (вступ до спеціальності). - Ужгород: Ужгород. держ. ун-т., 1997. - 190 с.
Пальчевський С. С. Соціальна педагогіка: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2005. - 560 с.
Семигіна Т. В. Порівняльна соціальна політика: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2005. - 276 с.
Скуратівський В. А., Палій О. М. Основи соціальної політики: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2002. - 200 с.
Соціальна робота: технологічний аспект: Навчальний посібник / За ред. проф. А.Й. Капської. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 352 с.
Шевчук П. І. Соціальна політика. - Львів: Світ, 2003. - 400 с.

ПІДРУЧНИКИ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. / За ред. В.Г. Цапка. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К., 2003. - 397 с.
Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України I-IV рівнів акредитації/За ред. Є.П. Желібо і В.М.Пічі. - Київ: «Каравела»; Львів: «Новий Світ-2000», 2001. - 320 с.
Ратушняк Г.С. Топографія з основами картографії: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - 208 с.
Скобло Ю. С., Соколовська Т. Б., Мазоренко Д. І., Тіщенко Л. М., Троянов М. М. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації. - Київ: Кондор, 2003. - 424 с.
Чирва Ю. О., Баб'як О. С. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2001. - 304 с.

ПІДРУЧНИКИ З ЕКОЛОГІЇ

Білявський Г. О. та ін. Основи загальної екології: Підручник / Г. О. Білявський, М. М. Падун, Р. С Фурдуй. - 2-е вид., зі змінами. К.: Либідь, 1995. - 368 с.
Запольський А. К., Салюк А. І. Основи екології: Підручник / За ред. К. М. Ситника. - К.: Вища шк., 2001. - 358 с.
Злобін Ю.А. Основи екології: Підручник. - К.: Лібра, 1998. - 248 с.

ПІДРУЧНИКИ З ГЕОГРАФІЇ

Багров М. В. та ін. Землезнавство: Підручник / М. В. Багров, В. О. Боков, I. Г. Черваньов; За ред. П. Г. Шищенка. - К.: Либідь, 2000. - 464 с.
Паламарчук М.М., Паламарчук О.М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії: Посібник для викладачів економічних і географічних факультетів вузів, наукових працівників, аспірантів / М.М. Паламарчук, О. М. Паламарчук. - К., 1998. - 416 с.
Свинко Й. М., Сивий М. Я. Геологія: Підручник. - К.: Либідь, 2003. - 480 с.
Ушакова Н.Г., Помінова I.I. Соціально-економічні типи країн: Навчальний посібник. - К.: ВД "Професіонал", 2004. - 304 с.
Юрківський В. М. Регіональна економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни: Підручник. - К.: Либідь, 2000. - 416 с.

ПІДРУЧНИКИ З ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ

Стеблюк М.І. Цивільна оборона: Підручник. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К., 2003. - 455 с.
Шоботов В.М. Цивільна оборона: Навчальний посібник. - Київ: «Центр навчальної літератури», 2004. - 438 с.

ПІДРУЧНИКИ З РПС (РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ)

Заблоцький Б. Ф. Розміщення продуктивних сил України: Національна макроекономіка: Посібник. - К.: Академвидав, 2002. - 368 с.
Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник / За ред. В.В. Ковалевського, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенова. - 6-те вид., випр. - К., 2004. - 350 с.
Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник / С. І. Дорогунцов, Т. А. Заяць, Ю. І. Пітюренко та ін.; За заг. ред. д-ра екон. наук, проф., чл.-кор. НАН України С. І. Дорогунцова. - К.: КНЕУ, 2005. - 988 с.
Суховірський Б. І. Регіональна стратегія економічного розвитку України (теоретичні та прикладні основи геоекономіки): Монографія. - К.: КНЕУ, 2000. - 154 с.
Чернюк Л.Г., Клиновий Д.В. Економіка та розвиток регіонів (областей) України: Навчальний посібник. - К.: ЦУЛ, 2002. - 644 с.

ПІДРУЧНИКИ З ТУРИЗМУ

Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: Ціноутворення, конкуренція, державне регулювання / Навч. посібник. - К., 2002. - 358 с.
Бабарицька В. К., Малиновська О. Ю. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту: Навчальний посібник. - К.: Альтерпрес, 2004. - 288 с.
Бабарицька В., Короткова А., Малиновська О. Екскурсознавство і музеєзнавство: Навчальний посібник. - К.: Альтерпрес, 2007. - 464 с.
Бочелюк В.Й., Бочелюк В.В. Дозвіллєзнавство. Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 208 с
Дмитрук О.Ю., Дмитрук С. В. Екотуризм: Навчальний посібник. - К.: Альтер-прес, 2009. - 358 с:
Кифяк В. Ф. Організація туризму: Навчальний посібник. - Чернівці: Книги - XXI, 2008. - 344 с.
Лужанська Т. Ю., Махлинець С. С, Тебляшкіна Л. І. Сільський туризм: історія, сьогодення та перспективи: Навчальний посібник / За редакцією д. г. н., професора Волошина І. М. - К.: Кондор, 2008. - 385 с
Любіцева О.О., Панкова Є.В., Стафійчук В.І. Туристичні ресурси України. Навчальний посібник. - К.: Альтерпрес, 2007. - 369 с.
Мальська М. П. Туристичне країнознавство. Європа: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / М. П. Мальська, М. З. Гамкало, О. Ю. Бордун. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 224 с.
Мальська М. П., Худо В. В. Туристичний бізнес: теорія та практика. Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 424 с.
Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2004. - 272 с.
Масляк П.О. Рекреаційна географія: навч. посіб. / П.О. Масляк. - К.: Знання, 2008. - 343 с.
Машина Н.І. Страхування для туристичних підприємств. Навчальний посібник. - К: Центр навчальної літератури, 2006. - 368 с.
Пазенок B.C., Федорченко В.К. Філософія туризму: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2009. - 268 с.
Петранівський В. Л., Рутинський М. Й. Туристичне краєзнавство: Навч. посіб. / За ред. проф. Ф. Д. Заставного. - К.: Знання, 2006. - 575 с.
Петрова І.В. Дозвілля в зарубіжних країнах: Підручник. - К.: Кондор, 2005. - 408 с.
Правик Ю.М. Маркетинг туризму: Підручник / Ю.М. Правик. - К.: Знання, 2008. - 303 с.
Правове регулювання туристської діяльності: Навчальний посібник (для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 0504 «Туризм»). / Автор: Т.А.Коляда. - Харків: ХНАМГ, 2008. - 182 с.
Сокол Т. Г. Основи туристичної діяльності: Підручник / За заг. ред. В. Ф. Орлова. - К.: Грамота, 2006. - 264 с.
Федорченко В. К., Дьорова Т. А. Історія туризму в Україні: Навч. посіб. / Передм. В. А. Смолія. - К.: Вища шк., 2002. - 195 с.
Федорченко В.К., Костюкова О.М., Дьорова Т.А., Олексійко М. М. Історія екскурсійної діяльності в Україні: Навч. посібник. - К., Кондор. - 2009. - 166 с.
Шульгіна Л.М. Маркетинг підприємств туристичного бізнесу: Монографія. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. - 597 с.

ПІДРУЧНИКИ З АУДИТУ

Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів. - 2-е вид., перероб. та доп. - Житомир: ПП "Рута", 2002. - 672 с.
Гончарук Я.А., Рудницький B.C. Аудит: Вид. 2-ге, перероблене та доповнене. - Львів: Оріяна-Нова, 2004. - 292 с.
Давидов Г.М. Аудит: Навч. посіб. - 3-тє вид., стер. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2002. - 363 с.
Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2001. - 402 с.
Завгородній А.Г. та ін. Аудит: теорія і практика: Навчальний посібник. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004. - 456 с.
Ільїна С.Б. Основи аудиту: Навчально-практичний посібник. - К.: Кондор, 2009 р. - 378 с.
Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. - Львів: Піча Ю.В.; К.: "Каравела"; Львів: "Новий Світ -2000", 2002. - 504 с.
Лень В. С., Нехай В. А. Облік і аудит. Вступ до фаху: Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 256 с.
Основи аудиту. С. І. Дерев'янко, С. О. Олійник, Н. П. Кузик, О. М. Ганяйло - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 328 с.
Рядська В.В., Петраков Я.В. Аудит. Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 416 с.
Усач Б. Ф. Аудит за міжнародними стандартами. - К.: Знання, 2005. - 247 с.

ПІДРУЧНИКИ З БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посіб. - 4-те вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2004. - 324 с.
Івасів B.C. Гроші та кредит: Підручник. - Вид. 3-тє, змін, й доп. Тернопіль: Карт-бланш, К.:Кондор, 2008. - 528 с.
Кириченко О. та ін. Банківський менеджмент: Навч. посіб. для вищих навч. закладів / О. Кириченко, І. Гіленко, А. Ятченко. - К.: Основи, 1999. - 671 с.
Косова Т.Д., Циганов О.Р. Банківські операції: Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 372 с
Кочетков В.М., Омельченко О.В. Основи аналізу діяльності комерційного банку: Навч. посібник. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. - 96 с.
Кредитний ризик комерційного банку: Навч. посіб. / В.В. Вітлінський, О.В. Пернарівський, Я.С. Наконечний, Г.І. Великоіваненко; За ред. В.В. Вітлінського. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. - 251 с.
Любунь О.С. Система банківського менеджменту: Навчальний посібник. - К.: Кондор. - 2006. - 356 с.

ПІДРУЧНИКИ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Білоусько B.C., Беленкова М.І та ін. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник. Видання 4-те. B.C.Білоусько, М.І.Беленкова / За ред. В.С.Білоуська. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаева. - X., 2007. - 423 с.
Бутинець Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку: В 2-х частинах. Ч. І: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" / 2-е вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП "Рута", 2001. - 512 с.
Бутинець Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку: В 2-х частинах. Ч.ІІ: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" / 2-е вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП "Рута", 2001. - 512 с.
Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладав спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". - Житомир: ПП "Рута", 2002. - 544 с.
Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В., Малюга Н.М., Чижевська Л.В. Бухгалтерський управлінський облік: Підручник для студентів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" вищих навчальних закладів. За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця; 2-е вид., перероб. і доп. - Житомир: ПП "Рута", 2002. - 480 с.
Бухгалтерський облік в Україні. Навч. посібник. За ред. Р. Л. Хом'яка. - 3-ге вид., доп. і перероб. - Львів: Національний університет "Львівська політехніка" (Інформаційно-видавничий центр "ІНТЕЛЕКТ+" Інституту післядипломної освіти), "Інтелект-Захід", 2004. - 912 с
Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навчальний посібник / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ПП "Рута". 2004. - 448 с.
Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко. - Львів: Аверс, 2002. - 316 с.
Лень B.C., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: Навчальний посібник - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 576 с.
Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: 3-тє видання. Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 608 с.
Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Підручник. - 3-тє вид., перероб. і доп. - Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2009. - 670 с.
Лишиленко О.В. Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. - Київ: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2003. - 215 с.
Лишиленко О.В. Фінансовий облік: Підручник. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Київ: Вид-во "Центр навчальної літератури", 2008. - 556 с.
Нашкерська Г.В. Фінансовий облік: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2005 р. - 503 с.
Облік та аналіз діяльності комерційного банку: Навч. посіб. У 2 кн. / Т.О. Плісак, С.А. Гагаріна, Л.Б.Недеря, Л.О. Нетребчук. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003. - 515 с.
Пушкар М. С. Фінансовий облік: Підручник. -Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 628 с.
С.Ф. Голов, В.М. Костюченко. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі. Практичний посібник. - К.: Лібра, 2001. - 840 с.

ПІДРУЧНИКИ З ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

Бек В.Л. Теорія статистики: Курс лекцій. Навчальний посібник-Київ: ЦУЛ, 2003. - 288 с.
Фінансово-економічний аналіз: Підручник / Буряк П. Ю., Римар М. В., Бець М. Т. та ін. Під заг. ред. П. Ю. Буряка, М. В. Римара - К.: ВД «Професіонал», 2004. - 528 с.
Шило В.П., Верхоглядова Н.І., Ільїна С.Б., Темченко А.Г., Брадул О.М. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2005. - 240 с.

ПІДРУЧНИКИ З ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ

Калина А. В. Державне регулювання зайнятості: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2006. - 144 с.
Лібанова Е.М. Ринок праці: Навч. посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - 224 с.
Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: Навч. посібник. - Київ: ЦУП, 2002. - 656 с.
Чемерис А. Т. Організація діяльності служби зайнятості: Конспект лекцій. - К.: МАУП, 2003. - 120 с.

ПІДРУЧНИКИ З ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА

Економіка підприємства: Навч. посіб. / А. В. Шегда, Т. М. Литвиненко, М. П. Нахаба та ін.; За ред. А. В. Шегди. - 2-ге вид., стер. - К.: Знання-Прес, 2002. - 335 с.
Економіка підприємства: Навч. посіб. / Н. М. Бондар, В. Є. Воротін, О. А. Гаєвський та ін.; За заг. ред. А. В. Калини. - К.: МАУП, 2006. - 352 с.
Економіка підприємства: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Г. О. Швиданенко, С. Ф. Покропивний, С. М. Клименко та ін. - К: КНЕУ, 2000. - 248 с.
Економіка підприємства: Підручник / За ред. С.Ф. Покропивного. - К.: КНЕУ, 2001. - 528 с.
Кучеренко В.Р., Маркітан О.С. Управління діловими проектами: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 280 с.
Мазаракі А.А. та ін. Економіка торговельного підприємства. Підручник для вузів / Під ред. проф. Н.М. Ушакової. - К.: Хрещатик, 1999. - 800 с.
Панасюк В.М. Витрати виробництва: управлінський аспект. - Тернопіль: Астон, 2005. - 288 с.
Протопопова В.О., Полонський А.Н. Економіка підприємства. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. - Київ: ЦУЛ, 2002. - 220 с.
Турило A.M., Кравчук Ю.Б., Турило А.А. Управління витратами підприємства: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 120 с.

ПІДРУЧНИКИ З ФІНАНСІВ

Буднік М. М., Мартюшева Л. С, Сабліна Н. В. Фінансовий ринок: Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 334 с.
Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. - К.: НІОС. - 2002. - 608 с.
Венгер В. В. Фінанси: навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. В. Венгер. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 432 с.
Карлін М. І. Фінанси зарубіжних країн: Навчальний посібник. - К: Кондор, 2004. - 384 с.
Ковальчук С. В., Форкун І. В. Фінанси. Навч. посібник. - Львів: "Новий Світ - 2000", 2005. - 568 с.
Кравченко В. І. Місцеві фінанси України: Навч. посіб. - К.: Т-во "Знання", КОО, 1999. - 487 с.
Кудряшов В.П. Курс фінансів: Навч. посіб. - К.: Знання, 2008. - 431 с.
Леоненко П.М., Юхименко П.І, Ільєнко А.А. та ін. Теорія фінансів: Навчальний посібник / За загальною ред. О.Д. Василика. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 480 с.
Миргородська Л.О. Фінансові системи зарубіжних країн: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - 240 с.
Мочаліна З.М., Склярук Н.І., Федоренко І.А. ФІНАНСИ: Навчальний посібник. - Харків: ХНАМГ, 2008. - 392 с.
Петленко Ю.В., Рожко О.Д. Місцеві фінанси: Опорний конспект лекцій. - К.: Кондор, 2003. - 282 с.
Пилипенко І.І., Жук О.П. Цінні папери в Україні - К.: ІВЦ Держкомстату України. - 2001. - 305 с.
Романенко О. Р. Фінанси: Підручник. - К: Центр Навчальної Літератури, 2003. - 312 с.
Романенко О. Р. Фінанси: Підручник. 4-те вид. - К: Центр учбової літератури, 2009. - 312 с.
Смолянська О.Ю. Фінансовий ринок: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 384 с.
Сунцова О.О. Місцеві фінанси: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 560 с.
Суторміна В. М. та ін. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч. посібник / В. М. Суторміна, В. М. Федосов, Н. С. Рязанова; за ред. В. М. Фецосова. - К.: Либідь, 1993. - 247 с.

ПІДРУЧНИКИ З ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Білик М.Д. Управління фінансами державних підприємств. - К: Т-во "Знання", КОО, 1999. - 312 с
Горбач Л.М., Каун О.Б. Ринок фінансових послуг: Навч. посібник. - К.: Кондор, 2006.- 436 с.
Зятковський І.В. Фінанси підприємств: Навч. посібник. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К.: Кондор - 2003. - 364 с.
Слав'юк Р.А. Фінанси підприємств: Навч. посібник. Вид. 2-ге, доповн. і переробл. Луцьк: Ред.-вид. відд. "Вежа" Волин, держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2001. - 456 с.
Філіна Г. I. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання. 2-ге вид., перероб. та допов. Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 320 с.
Фінанси підприємств: Навчальний посібник: Курс лекцій / За ред. д.е.н., проф. Г.Г. Кірейцева. - Київ: ЦУЛ, 2002. - 268 с.

ПІДРУЧНИКИ З ІНВЕСТУВАННЯ

Верхоглядова Н.І., Ільіна С.Б., Іваннікова Н.А., Слабко Я.Я., Лисенко Ю.В. Основи ціноутворення: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2006 р. - 252 с.
Підхомний О.М. Управління інвестиційними процесами на фінансовому ринку: Навч. посібник. - К.: Кондор, 2003. - 184 с.
Реверчук С. К., Реверчук Н. Й., Скоморович І. Г. та ін. Інвестологія: наука про інвестування: Навчальний посібник / За ред. докт. екон. наук, проф. С. К. Реверчука. - К.: Атіка, 2001. - 264 с.
Федоренко В. Г. Інвестознавство: Підручник. - 3-тє вид., допов. - К.: МАУП, 2004. - 480 с.
Федоренко В. Г. Іноземне інвестування економіки України: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2004. - 272 с.

ПІДРУЧНИКИ З ІСТОРІЇ ЕКОНОМІКИ

Гринчуцький В., Родіонова Л. Економічна історія зарубіжних країн. Курс лекцій. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2003. - 288 с.
Лісовицький В.М. Історія економічних вчень: Навчальний посібник. - Київ: «Центр навчальної літератури», 2004. - 220 с.
Лісовицький В. М. Історія економічних вчень: 3-тє вид. випр. та доп. Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 240 с.
Скоморович І. Г., Реверчук С. К., Малик Я. Й. та ін. Історія грошей і банківництва: Підручник / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С. К. Реверчука. - К.: Атіка, 2004. - 340 с.

ПІДРУЧНИКИ З ЛОГІСТИКИ

Глогусь О. Логістика: Навч. посібник для студ. екон. спец. / Інститут змісту і методів навчання; Тернопільська академія народного господарства. - Тернопіль: Економічна думка, 1998. - 166 с.
Крикавський Є. В., Чухрай Н. І., Чорнописька Н. В. Логістика: компендіум і практикум. Навчальний посібник. - К., Кондор, 2006 р. - 338 с.
Крикавський Є.В. Логістика. Для економістів: Підручник. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004. - 448 с.
Окландер М.А. Логістика: Підручник. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 346 с.

ПІДРУЧНИКИ З МАКРОЕКОНОМІКИ

Панчишин С. М. Макроекономіка: Навчальний посібник. - К.: Либідь, 2002. - 614 с.
Пухтаєвич Г. О. Макроекономічний аналіз: Навч. посібник - К.: КНЕУ, 2000. - 208 с.
Семюелсон П., Нордгауз В. Макроекономіка / Пер. з англ. - К.: Основи, 1995. - 544 с.
Солонінко К.С. Макроекономіка: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. - Київ: ЦУЛ, 2002. - 320 с.

ПІДРУЧНИКИ З МЕНЕДЖМЕНТУ

Богоявленська Ю.В., Ходаківський Є.І. Економіка та менеджмент праці (праксеологічний аспект): Навчальний посібник. - Київ: Кондор, 2006. - 366 с.
Василенко В.А. Теорія і практика розробки управлінських рішень: Навчальний посібник. - Київ: ЦУЛ, 2002. - 420 с
Василенко В.А., Шостка В.І. Ситуаційний менеджмент. Навчальний посібник. - К.: ЦУЛ, 2003. - 285 с.
Василенко В.О., Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник. За редакцією ВО. Василенко. - Київ: ЦУЛ, Фенікс, 2003. - 440 с.
Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Шканова О. М. Управління персоналом. 2-ге видання: Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 502 с
Виноградський М.Д., Виноградська A.M., Шканова О.М. Менеджмент в організації: Навч. посіб. для студ. екон. спец, вузів. - К.: "КОНДОР" - 2004. - 598 с.
Горбунов В.М. Управління соціальним розвитком трудового колективу: Конспект лекцій. - К.: МАУП, 1998. - 80 с. - Бібліогр.: с. 77. - Рос.
Ґріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник / Наук. ред. В.Яцупа, Д.Олесневич. - Львів: БаК, 2001. - 624 с.
Євтушевський В.А. Основи корпоративного управління: Навч. посіб. - К.: Знан-ня-Прес, 2002. - 317 с.
Завадський Й.С. Менеджмент: Management. - У 3 т. - Т. 1. - 3-вид., доп. - К.: Вид-во Європ. ун-ту. - 2001. - 542 с.
Завадський Й.С. Менеджмент: Підручник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.: У 2 т. Т. 2. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. - 640 с.
Зовнішньоекономічна діяльність: Навч. посібник. За ред. д.е.н., проф. І.I. Дахна. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 360 с.
Інноваційний менеджмент
Кобиляцький Л. С. Управління проектами: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2002. - 200 с.
Козловский В. А., Маркина Т. В., Макаров В. М. Производственный и операционный менеджмент. СПб: «Специальная Литература», 1998. - 366 с.
Корпоративна культура: Навчальний посібник / За ред. Г.Л. Хаєта. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - 403 с.
Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник. - К.: "Академвидав", 2003, - 416 с.
Кутырев Б. П. Стратегия социального развития коллектива: Теория и практика социального управления на предприятии. - Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ниег 1990. - 166 с.
Куценко В. М. Міжнародний менеджмент: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2006. - 296 с.
Менеджмент в охороні здоров'я: Структура та поведінка організацій охорони здоров'я / За ред. С. Шоргела та А. Калюжного; Пер. з англ. Л. Тараруха. - К.: Основи, 1998. - 560 с.
Міжнародний менеджмент. Навчальний посібник / Білозубенко B.C., Озаріна О.В., Семенов А.А.; за редакцією професора О.Б. Чернеги. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 592 с.
Немцов В. Д., Довгань Л. Є. Стратегічний менеджмент: Навчальний посібник. - К.: "Експрес-Поліграф", 2002. - 560 с.
Новак В.О., Макаренко Л.Г., Луцький М.Г. Інформаційне забезпечення менеджменту: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2006. - 462 с.
Петренко С.Н. Контроллинг / Учебное пособие. - К.: Ника-Центр, Эльга, 2003. - 328 с.
Пушкар P.M., Тарнавська Н.П. Менеджмент: теорія та практика. Підручник. - 3-тє вид., перероб. і доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2005. - 486 с.
Пушкар М.С., Пушкар P.M. Контролінг - інформаційна підсистема стратегічного менеджменту: Монографія. - Тернопіль: Карт-бланш, 2004. - 370 с.
Родченко В.В., Новак В.О. Р 616 Менеджмент: Навчальний посібник: - К.: НАУ, 2001. - 400 с.
Скібіцький О. М. Антикризовий менеджмент: Навч. посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2009 - 568 с
Фельзер А. Б., Доброневський О. В. Техніка роботи керівника: Навч. посібник. - К.: Вища шк., 1993. - 383 с.
Фінансовий менеджмент: Підручник / Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. - К.: КНЕУ, 2005. - 536 с.
Хміль Ф. І. Основи менеджменту: Підручник. - К.: Академвидав, 2003. - 608 с.
Цільове управління підприємством
Чапка М. Психологічні засади підготовки менеджера: (Професіогр. дослідж.): Монографія - К.: МАУП, 2005. - 188 с.
Швець Н. Г. Раціоналізація трудової діяльності: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2004. - 96 с.
Шепітко Г.Ф. Контролінг: посібник (для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання). - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. - 136 с.

ПІДРУЧНИКИ З МАРКЕТИНГУ

Бородкіна Н.О. Маркетинг: Навч. посібник. - К.: Кондор, 2005. - 360 с.
Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник - К.: КНЕУ, 1998. - 268 с.
Гринев В. Ф. Товарно-инновационная политика предприятия: Учеб. пособие. - К.: МАУП, 2004. - 160 с.
Длігач А. О. Маркетингова цінова політика: світовий досвід, вітчизняна практика: Навчальний посібник. - К.: ВД «Професіонал», 2006. - 304 с.
Інфраструктура товарного ринку: Навч. посібник / Під ред. д-ра екон. наук, проф. І.В. Сороки. - К.: НМЦВ0 МОіН України, НВФ "Студцентр", 2002. - 608 с.
Каніщенко О. Л. Міжнародний маркетинг: Теорія і господарські ситуації: Навч. посіб. - 2-ге вид., переробл. - К.: ІВЦ "Видавництво «Політехніка»", 2004. - 152 с.
Корж М. В. Маркетинг: Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 344 с.
Королько В. Г. Паблик рілейшнз. Наукові основи, методика, практика. Підручник, 2-е вид. доп. - К.: Видавничий дім «Скарби», 2001. - 400 с.
Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1998. - 152 с.
Куценко В. М. Маркетинговий менеджмент: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2003. - 184 с.
Маркетинг: Підручник / В. Руделіус, О. М. Азарян, О. А. Виноградов та ін.: Ред.-упор. О. І. Сидоренко, П. С Редько. - К.: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2005. - 422 с.
Маркетинг: принципи і функції: Навч. посібник для вищих навч. закладів. - 3-є вид., перероб. і доп. / За ред. О. М. Азарян. - Харків: Студцентр, 2002. - 320 с.
Норіцина Н. І. Маркетингова політика комунікацій: Курс лекцій. - К.: МАУП, 2003 - 120 с.
Обритько Б. А. Реклама і рекламна діяльність: Курс лекцій. - К.: МАУП, 2002. - 240 с.
Обрытько Б. А. Рекламный менеджмент: Конспект лекций. - К.: МАУП, 2000. - 120 с.
Полторак В.А. Маркетингові дослідження: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - 387 с.
Почепцов Г. Г. Паблік рилейшнз: Навч. посіб. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2004. - 373 с.
Прауде В. Р., Білий О. Б. Маркетинг: Навч. посібник. - К.: Вища шк., 1994. - 256 с.
Розенталь Д. Э., Кохтев Н. Н. Язык рекламных текстов: Учеб. пособие для фак. журналистики вузов. - М.: Высш. школа, 1981. - 125 с.
Ромат Е.В. Реклама в системе маркетинга: Учеб. пособие / Харьк. гос. академия технол. и орг. питания. - Харьков, 1995. - 229 с.
Савощенко А. С. Інфраструктура товарного ринку: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2005. - 336 с.
Святненко В. Ю. Промисловий маркетинг: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2001. - 264 с.
Ткаченко Л.В. Маркетинг послуг: Підручник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - 192 с.
Циганкова Т. М. Управління міжнародним маркетингом: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2001. - 132 с.
Чухрай Н., Патора Р. Товарна інноваційна політика: управління інноваціями на підприємстві: Підручник. - К.: КОНДОР, 2006. - 398 с.
Шканова О. М. Інфраструктура товарного ринку: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2004. - 180 с.
Шканова О. М. Маркетинг послуг: Навч. посібник. - К.: Кондор, 2003. - 304 с.
Шканова О. М. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб. - 2-ге вид., стереотип. - К.: МАУП, 2003 - 160 с.

ПІДРУЧНИКИ З МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. - 2-ге вид., перероб. й доп. - К.: Т-во "Знання", КОО, 1999. - 305 с.
Економіка зарубіжних країн: Навчальний посібник / За ред. Ю.Г. Козака, В.В.Ковалевського, К.І. Ржепішевського. - Київ: ЦУЛ, 2003. - 352 с.
Зовнішньоторговельні аспекти конкурентної політики України в умовах СОТ [Текст]: монографія /А.А. Мазаракі, В.В. Юхименко, О.П. Гребельник, Т.М. Мельник [та ін.]; за заг. ред. А.А. Мазаракі. - К.: Київ. Нац. торг.-екон. ун-т, 2008. - 309 с.
Колодко, Гжегож В. Глобалізація і перспективи розвитку постсоціалістичних країн. - К.: Основні цінності, 2002. - 248 с.
Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції. Видання 2-ге, перероблене і доповнене. Підручник - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 632 с.
Рум'янцев А.П., Рум'янцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 377 с.
Торгова Л.B., Хитра О.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навчально-методичний посібник. - Львів: "Новий Світ-2000", 2006. - 512 с.
Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспекти: [Кол. моногр.] / За ред. Ф. М. Рудича. - К.: МАУП, 2002. - 488 с.

ПІДРУЧНИКИ З МІКРОЕКОНОМІКИ

Косік А.Ф., Гронтковська Г.Е. Мікроекономіка: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 416 с.
Мікроекономіка і макроекономіка: Підруч. для студентів екон. спец. закл. освіти. У 2 ч. / С. Будаговська, О. Кілієвич, І. Луніна та ін.; За заг. ред. С. Будаговської. - К: Основи, 1998. - 518 с.

ПІДРУЧНИКИ З ПІДПРИЄМНИЦТВА

Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2001. - 277 с.
Захарчин Г. М. Основи підприємництва: культура, технологія, відповідальність: навч. посіб. / Г. М. Захарчин, О. В. Юринець. - К. : Знання, 2011. - 254 с.
Мельник В.М., Грицаєнко І.А., Іванишина О.С. Оподаткування підприємницької діяльності: Навч. посібник. - К.: Кондор, 2003. - 160 с.
Основи бізнесу: Навчальний посібник / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця, К.В. Романчук. - 2-е вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП "'Рута", 2004. - 364 с.
Підприємництво / За ред. В.Л. Подсолонко, Т.Л. Миронова. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - 616 с.
Підприємство (фірма) в ринковій економіці: політико-економічні проблеми: Навчальний посібник / За ред. В. Гребенюка. - Луцьк, 1997.
Сизоненко В. О. Підприємництво: Підручник. - К.: Вікар, 1999. - 438 с.
Скібіцька Л. І., Скібіцький О. М. Менеджмент підприємницької діяльності. Книга 1. Організація бізнесу. Навч. посібник. - К.: Кондор, 2009. - 896 с
Шлійко А.В. Економіка підприємництва на ринку товарів і послуг. Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 376 с.

ПІДРУЧНИКИ З ПОЛІТЕКОНОМІЇ

Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. - К.: Знання-Прес, 2001. - 581 с.
Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. - 5-те вид., стер. - К.: Знання-Прес, 2006. - 615 с.
Економічна теорія: У 2-х кн. Кн. 1. Макроекономіка: Навч. посібник / За ред. З. Г. Ватаманюка та С. М. Панчишина. - К.: Заповіт, 1997. - 408 с.
Економічна теорія: У 2-х кн. Кн. 2. Мікроекономіка: Навч. посібник / За ред. З. Г. Ватаманюка та С. М. Панчишина. - К.: Заповіт, 1997. - 280 с.
Мочерний С. В. Економічна теорія: Посібник. - К.: Видавничий центр «Академія», 2003. - 656 с.
Мочерний С.В. Політична економія: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2002. - 687 с.
Основи економічних теорій / Під редакцією Предборського В.А. - К.: Фенікс, - 2001. - 488 с .
Основи економічної теорії / За ред. С.В. Мочерного. - К.: Академія, 1998. - 464 с.
Політична економія: Підручник / За ред. Ніколенко Ю. В. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 632 с.
Пономаренко О. І. та ін. Сучасний економічний аналіз: У 2 ч. Ч. 1. Мікроекономіка: Навч. посіб. / О. І. Пономаренко, М. О. Перестюк, В. М. Бурим. - К.: Вища шк., 2004. - 262 с.
Пономаренко О. І. та ін. Сучасний економічний аналіз: У 2 ч. Ч. 2. Макроекономіка: Навч. посіб. / О. І. Пономаренко, М. О. Перестюк, В. М. Бурим. - К.: Вища шк., 2004. - 207 с.
Ульянченко О. В. Дослідження операцій в економіці: Підручник для студентів вузів / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Харків: Гриф, 2002. - 580 с.

ПІДРУЧНИКИ З РЕВІЗІЇ

Бутинець Ф.Ф., Виговська Н.Г., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Контроль і ревізія: Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів. / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. - 3-є вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП "Рута", 2002. - 544 с.
Германчук П.К., Стефанюк І.Б., Рубан H.I., Александров В.Т., Назарчук O.I. Державний фінансовий контроль: ревізія та аудит. - Київ: НВП «АВТ», 2004. - 424 с.
Гуцаленко Л. В. Державний фінансовий контроль: Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, М. М. Коцупатрий - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 424 с.
Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності: Навчальний посібник / За заг. ред. П.В. Мельника. - Київ: ЦУЛ, 2003. - 311 с.
Контроль і ревізія. Навчальний посібник. Нормативно-практичні матеріали. Станом на 15.03.2001 р. - Львів: Національний університет "Львівська політехніка" (Інформаційно-видавничий центр "ІНТЕЛЕКТ+" Інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів), "Інтелект-Захід", 2001. - 200 с.
Романів Є.М., Хом'як Р.Л. та ін. Контроль і ревізія. Навчальний посібник. Нормативно-практичні матеріали. - 2-е вид., перероб. і доп. - Львів: Національний університет «Львівська політехніка» (Інформаційно-видавничий центр «ІНТЕЛЕКТ+» Інституту післядипломної освіти), «Інтелект-Захід», 2002. - 320 с.
Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: Підручник. - 4-те вид., стер. - К.: Знання-Прес, 2002. - 253 с.

ПІДРУЧНИКИ З СТРАХУВАННЯ

Бігдаш В. Д. Страхування: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2006. - 444 с.
Внукова Н. М., Кузьминчук Н. В. Соціальне страхування: Кредитно-модульний курс. Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 412 с.
Вовчак О.Д. Страхування: Навчальний посібник. - Львів: "Новий Світ-2000", 2004. - 480 с.

ПІДРУЧНИКИ З ДІЛОВОДСТВА

Басаков М. И. Кадровое делопроизводство. Учебно-Практическое пособие / Серия «Учебники и учебные пособия». - Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2002. - 352 с.
Блощинська В.А. Сучасне діловодство: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 320 с.
Гойхман О.Я., Гордиенко Т.В., Надеина Т.М., Романова Н.Н., Соловьев Э.Я., Филиппов А.В. - Теория и практика референтской деятельности: Учеб. пособие / Под общ. ред. О.Я. Гойхмана. - М.: ИНФРА-М, 1999. - 272 с.
Зубенко Л.Г., Немцов В.Д., Чупріна М.О. Ділові папери в менеджменті: Навч. посібник. - К.: ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2002. - 272 с.
Іванова Т. В., Піддубна Л. П. Муніципальне діловодство: Навч. посібник. - К.: Либідь, 2004. - 312 с.
Комова М.В. Складання ділових документів: Навч. посібник / Національний університет «Львівська політехніка», Інститут гуманітарних і соціальних наук. - Львів, 2007. - 176 с.
Кунченко-Харченко В.І. Документалістика. - Черкаси: ЧДТУ, 2006. - 147 с.
Кушнаренко Н.М., Удалова В.К. Наукова обробка документів: Підручник. - К.: Вікар, 2003. - 328 с.
Кушнаренко Н.Н. Документоведение: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - К.: Т-во «Знания», КОО, 2000. - 460 с.
Матвеева В. Кадрова документація. - 3-тє вид., перероб. і допов. - X.: Фактор, 2002. - 332 с.
ПАЛЕХА Ю. І. Управлінське документування: Навч. посібник: У 2 ч. Ч. 2. Кадрове діловодство (зі зразками сучасних ділових паперів). - 3-тє вид., доп. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - 283 с.
Палеха Ю. Кадрове діловодство: Навч. посібник (зі зразками сучасних ділових паперів). - 5-те вид., доп. - К.: Ліра-К. - 2009. - 476 с.
Пашутинський Є.К. Діловодство кадрової служби (Кадри підприємства). - К: КНТ, 2004. - 272 с.
Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления (Делопроизводство): Учеб. пособие. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2004. - 256 с.
Сморжанюк Т.П., Шрам Т.В., Рогальський Ф.Б. Документарне забезпечення управління. - К.: Вища школа, 2007. - 254 с.
Глущик С.В. та ін. Сучасні ділові папери: Навч. посіб. для вищ. та серед, спец. навч. закладів / С.В. Глущик, О.B. Дияк, С.В. Шевчук. - 3-тє вид., переробл. і допов. - К.: А.С.К., 2001. - 400 с.

ПІДРУЧНИКИ З ТОВАРОЗНАВСТВА

Батутіна А.П., Ємченко І.В. Експертиза товарів. Навчальний посібник. - К.: ЦУЛ, 2003. - 278 с.
Оснач О.Ф. Товарознавство: Навчальний посібник - Київ: Центр навчальної літератури, 2004. - 219 с.
Посудін Ю.І. Методи неруйнівної оцінки якості та безпеки сільськогосподарських і харчових продуктів: Навчальний посібник. - К.: Арістей, 2005. - 408 с.
Сирохман I. В., Задорожний I. M., Пономарьов П. X. Товарознавство продовольчих товарів. Київ, Лібра, 1997. - 632 с.
Титаренко Л.Д. Теоретичні основи товарознавства: Навчальний посібник. - Центр навчальної літератури, 2003. - 227 с.
Титаренко Л.Д., Павлова В.А., Малигіна В.Д. Ідентифікація та фальсифікація продовольчих товарів: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2006. - 192 с.

ПІДРУЧНИКИ З ТОРГОВОЇ СПРАВИ

Архіпов В. В. Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства: Навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.] / В.В. Архіпов, В. А. Русавська - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 342 с.
Гарелик М. А., Митина Л. А. Организация продажи продовольственных товаров: Учебник для товаровед, отд-ний техникумов сов. торговли. - М.: Экономика, 1980. - 224 с.
Гелей С. Д., Пастушенко Р. Я. Теорія та історія кооперації: Підручник. - К.: Знання, 2006. - 513 с.
Оборудование предприятий торговли и общественного питания: Полный курс: Учебник / Под ред. проф. В.А. Гуляева. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 543 с.
Организация обслуживания в предприятиях общественного питания. Пятницкая Н. А., Лазарев Б. Г. - 2-е изд., перераб. и доп. - Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1982. - 271 с.
Основи кооперації: Навч. посіб. / С. Г. Бабенко, С. Д. Гелей, Я. А. Гончарук, Р. Я. Пастушенко. - К.: Знання, 2004. - 470 с.
Панкратов Ф. Г., Серьогіна Т. К. Комерційна справа: Навчальний посібник для вузів. Інформаційно-видавнича агенція "Вертекс", 2001. - 352 с.
Сало Я. М. Організація обслуговування населення на підприємствах харчування. Ресторанна справа: Довідник офіціанта. - Львів: Афіша - 2005. - 336 с.
Турковский О. Л. Организация продажи непродовольственных товаров. - Киев, издательское объединение «Вища школа», 1977. - 344 с.

ПІДРУЧНИКИ З СТАНДАРТИЗАЦІЇ

Бичківський Р.В. та ін. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація: Підручник / Р.В. Бичківський, П.Г. Столярчук, П.Р. Гамула. - 2-ге вид., випр. і доп. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004. - 560 с.
Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації: Підручник. - 3-є вид., перероб. і доп. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2001. - 174 с.

ПІДРУЧНИКИ З СИСТЕМ ТЕХНОЛОГІЙ

Збожна О. М. Основи технології: Навчальний посібник. - Вид. 2-ге, змін, і доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 486 с.
Остапчук М.В., Рибак А.І. Система технологій (за видами діяльності): Навчальний посібник. - К.: ЦУЛ, 2003. - 888 с.
Шепелев А. М. Штукатурные работы: Учеб. для ПТУ. - 11-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 1988. - 223 с.

ПІДРУЧНИКИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

Винокурова Л. Е., Васильчук М. В., Гаман М. В. Основи охорони праці: Підручн. для проф.-техн. навч. закладів. - 2-ге вид., допов., перероб. - К.: Вікторія, 2001. - 192 с.
Геврик Є. О. Охорона праці: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. - 280 с.
Жидецький В. Ц. Охорона праці користувачів комп'ютерів. - Львів: Афіша, 2000. - 176 с.
Катренко Л.А., Пістун І.П. Охорона праці в галузі освіти: Навчальний посібник. 2-ге вид., доп. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. - 304 с.
Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 176 с.
Ярошевська В.М., Чабан В.Й. Охорона праці в галузі: Навчальний посібник. - К.: ВД "Професіонал", 2004. - 288 с.

ПІДРУЧНИКИ З ІНФОРМАТИКИ

Буров Є. Комп'ютерні мережі. 2-ге оновлене і доповн. вид. Львів: БаК, 2003. - 584 с.
Гук М. Аппаратные средства IBM PC. Энциклопедия - СПб: Питер Ком, 1999. - 816 с.
Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За редакцією В. С. Пономаренка. - К.: Видавничий центр «Академія», 2002. - 544 с.
Інформаційні системи
Локазюк В. М. Мікропроцесори та мікроЕОМ у виробничих системах: Посібник. - К.: Видавничий центр «Академія», 2002. - 368 с.
Локазюк В. М., Савченко Ю. Г. Надійність, контроль, діагностика і модернізація ПК: Посібник. - К.: Видавничий центр «Академія», 2004. - 376 с.
Проектування інформаційних систем: Посібник / За редакцією В. С. Пономаренка. - К.: Видавничий центр «Академія», 2002. - 488 с.
Семотюк В. Програмування в середовищі Турбо Паскаль. Львів: БаК, 2000. - 248 с.