ПІДРУЧНИКИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Адміністративна діяльність. Частина особлива: Підручник / За заг. ред. проф. О.М. Бандурки. - Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, "Еспада", 2000. - 368 с.
Адміністративна діяльність: навч. пос. [Для студ. вищ. навч. закл.] / [М. В. Ковалів, З. Р. Кісіль, Д. П. Калаянов та ін.]. - К.: Правова єдність, 2009. - 432 с.
Адміністративне право України [Підручник для юрид. вузів і фак. / Ю.П. Битяк, В.В. Богуцький, В.М. Гаращук та ін.]; За ред. Ю.П. Битяка. - Харків: Право, 2001. - 528 с.
Адміністративне право України: Підручник / Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, О.В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю.П. Битяка. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 544 с.
Адміністративне право: Навчальний посібник / О.І. Остапенко, З.Р. Кісіль, М.В. Ковалів, Р.В. Кісіль. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008. - 533 с.
Батанов О. В. Муніципальне право України: Підручник / Відповідальний редактор М.О. Баймуратов - X.: «Одіссей», 2008. - 528 с.
Бахрах Д.П. Административная ответственность граждан в СССР: Учеб. пособие. - Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1989. - 204 с.
Бисага Ю. М., Рогач О. Я., Бачинська А. В. Муніципальне право України: навч. посіб. / Ужгородський національний ун-т. Юридичний факультет. Кафедра конституційного права та порівняльного правознавства; Інститут держави і права країн Європи. - Вид. 2-е, переробл. та доп. - Ужгород: Ліра, 2008. - 440 с.
Воронкова В.Г. Муніципальний менеджмент: Навчальний посібник. - К.: ВД «Професіонал», 2004. - 256 с.
Гладун З.С. Адміністративне право України: Навч. посібник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2004. - 579 с.
Дубов Д.В., Дубова С.В. Основи електронного урядування. Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 176 с.
Желюк Т. Л. Державна служба: Навчальний посібник. - К.: ВД «Професіонал», 2005. - 576 с.
Кодекс України про адміністративні правопорушення: Науково-практичний коментар / P. А. Калюжний, А. Т. Комзюк, О. О. Погрібний та ін. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008. - 781 с
Колпаков В.К. Адміністративна відповідальність (адміністративно-деліктне право): Навч. посіб. / В.К. Колпаков. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 256 с.
Кузьменко О. В. Адміністративна юстиція в Україні: Навч. пос. - К.: Атіка, 2007. - 156 с.
Муніципальне право України: Підручник / Кол. авт.; За ред. В. Ф. Поторілка, О. Ф. Фрицького. - К: Юрінком Інтер, 2006. - 592 с.
Оболенський О.Ю. Державна служба: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2003. - 344 с.
Ортинський В.Л., Кісіль З.Р., Ковалів М.В. Управління в органах виконавчої влади України. Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 296 с.
Ославський М.І. Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади: Навч. посіб. - К.: Знання, 2008. - 216 с.
Стеценко С. Г. Адміністративне право України: Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2007. - 624 с.
Стеценко С. Г. Адміністративне право України: Навчальний посібник. - Вид. 2-ге, перероб. та доп. - К.: Атіка, 2009 - 640 с.
Черноног Є.С. Державна служба: історія, теорія і практика: Навч. посіб. - К.: Знання, 2008. - 458 с.

Аграрне право
Адвокатура
Адміністративне право
Адміністративний процес
Аудит
Банківська справа
Банківське право
Безпека життєдіяльності
Бібліотечна справа
Бухгалтерський облік
Виконавче провадження
Географія
Господарське право
Господарський процес
Діловодство
Екологічне право
Екологія
Економіка підприємства
Економіка праці
Економічний аналіз
Естетика
Етика
Житлове право
Земельне право
Інвестиційне право
Інвестування
Інформатика
Історія вчень про державу і право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія
Конституційне право зарубіжних країн
Конституційне право
Конфліктологія
Криміналістика
Кримінальне право
Кримінальний процес
Кримінально-виконавче право
Кримінологія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Макроекономіка
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Митна справа
Міграційне право
Міжнародне право
Міжнародне приватне право
Міжнародні відносини
Міжнародні економічні відносини
Мікроекономіка
Мова
Наукознавство
Нотаріат
Охорона праці
Патентознавство
Педагогіка
Підприємництво
Підприємницьке право
Податкове право
Політекономія (економічна теорія)
Політологія
Право соціального захисту
Правова статистика
Правознавство
Прокурорський нагляд
Психологія
Ревізія
Релігієзнавство
Римське право
Риторика
РПС (розміщення продуктивних сил)
Системи технологій
Сімейне право
Соціальна педагогіка
Соціологія
Стандартизація
Страхування
Судові та правоохоронні органи
Теорія права
Товарознавство
Торгова справа
Трудове право
Туризм
Філософія права
Філософія
Фінанси підприємства
Фінанси
Фінансове право
Цивільна оборона
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія